1.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 38/69


Tužba podnesena 30. studenoga 2015. – Micula protiv Komisije

(Predmet T-694/15)

(2016/C 038/93)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Ioan Micula (Oradea, Rumunjska) (zastupnici: K. Struckmann, odvjetnik, G. Forwood, Barrister, i A. Kadri, Solicitor)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Komisije (EU) 2015/1470 od 30. ožujka 2015. o državnoj potpori SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) koju je provela Rumunjska [Arbitražna odluka Micula protiv Rumunjske od 11. prosinca 2013. (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 2112)] (SL L 232, str.43.);

podredno, poništi pobijanu odluku u mjeri u kojoj (a) se odnosi na tužitelja, (b) sprječava Rumunjsku da postupi u skladu s odlukom, (c) nalaže Rumunjskoj da povrati svaku nespojivu potporu, (d) nalaže da je tužitelj zajednički odgovoran za povrat potpore koju je primio bilo koji subjekt utvrđen u članku 2. stavku 2. pobijane odluke;

naloži Komisiji snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe osam tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na činjenici da je pobijana odluka zahvaćena pogreškom utoliko što je njome nepravilno primijenjen članak 351. TFEU-a te temeljna načela prava na ovaj predmet.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na činjenici da je pobijanom odlukom pogrešno utvrđeno da je spornom mjerom dodijeljena prednost tužitelju, posebice time što pogrešno procjenjuje trenutak u kojem je navodna prednost dodijeljena, ili podredno u utvrđenju da plaćanje odštete predstavlja prednost.

3.

Treći tužbeni razlog temelji se na činjenici da je pobijanom odlukom pogrešno utvrđeno da je sporna mjera bila pripisiva Rumunjskoj.

4.

Četvrti tužbeni razlog temelji se na činjenici da je pobijanom odlukom pogrešno procijenjena spojivost navodne mjere potpore.

5.

Peti tužbeni razlog temelji se na činjenici da su pobijanom odlukom pogrešno određeni korisnici navodne potpore i nije obrazložen njezin zaključak, posebice u određivanju fizičkih ili pravnih osoba koje čine navodnog poduzetnika korisnika.

6.

Šesti tužbeni razlog temelji se na činjenici da je pobijanom odlukom pogrešno primijenjeno pravo i prekoračena nadležnost time što je naložen povrat navodne potpore.

7.

Sedmi tužbeni razlog temelji se na činjenici da se pobijanom odlukom krši načelo zaštite legitimnog očekivanja.

8.

Osmi tužbeni razlog temelji se na činjenici da je pobijana odluka manjkava u smislu da su njome počinjene bitne povrede postupka, konkretno da je povrijeđeno pravo na saslušanje, članak 108. stavak 3. UFEU-a te članak 6. stavak 1. Uredbe br. 659/1999 (1).


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, (SL L 83, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 4., str. 16.) (kako je izmijenjena).