1.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/69


Kanne 30.11.2015 – Micula v. komissio

(Asia T-694/15)

(2016/C 038/93)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ioan Micula (Oradea, Romania) (edustajat: asianajaja K. Struckmann, Barrister G. Forwood ja Solicitor A. Kadri)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan valtiontuesta SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN), jonka Romania on pannut täytäntöön – Välitysoikeuden asiassa Micula v. Romania 11 päivänä joulukuuta 2013 antama tuomio (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 2112) 30.3.2015 tehdyn komissio päätöksen (EU) N:o 2015/1470 (EUVL L 232, s. 43)

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin (a) se koskee kantajaa, (b) se estää Romaniaa noudattamasta välitystuomiota, (c) siinä velvoitetaan Romania perimään takaisin sisämarkkinoille soveltumaton tuki, (d) siinä määrätään, että kantaja on yhteisvastuussa tuen takaisin maksusta kunkin riidanalaisen päätöksen 2 artiklan 2 kohdassa yksilöidyn yhteisön kanssa

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahdeksaan kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan riidanalaisessa päätöksessä ei sovelleta asianmukaisesti SEUT 351 artiklaa ja yleisiä oikeusperiaatteita käsiteltävään asiaan.

2)

Toinen kanneperuste, jonka mukaan riidanalaisessa päätöksessä todetaan virheellisesti, että kyseessä olevalla toimenpiteellä annettiin kantajalle hyötyä, erityisesti siten, että siinä arvioidaan virheellisesti ajankohta, jolloin väitetty etu myönnettiin, tai toissijaisesti koska siinä todetaan, että vahingonkorvausten maksaminen merkitsi hyötyä.

3)

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan riidanalaisessa päätöksessä todetaan virheellisesti, että kyseessä oleva toimenpide johtui Romanian valtiosta.

4)

Neljäs kanneperuste, jonka mukaan riidanalaisessa päätöksessä arvioidaan virheellisesti väitetyn tukitoimenpiteen soveltuminen sisämarkkinoille.

5)

Viides kanneperuste, jonka mukaan riidanalaisessa päätöksessä yksilöidään virheellisesti väitetyn tuen saajat, eikä siinä esitetä tämän päätelmän syitä, erityisesti siltä osin kuin siinä yksilöidään ne luonnolliset henkilöt ja oikeudelliset henkilöt, jotka muodostivat väitetysti hyötyä saaneen yrityksen.

6)

Kuudes kanneperuste, jonka mukaan riidanalainen päätös on oikeudellisesti virheellinen ja siinä ylitetään toimivalta, kun siinä määrätään väitetyn tuen takaisin perimisestä.

7)

Seitsemäs kanneperuste, jonka mukaan riidanalaisella päätöksellä loukataan luottamuksensuojan periaatetta.

8)

Kahdeksas kanneperuste, jonka mukaan riidanalaisen päätöksen yhteydessä ei ole noudatettu olennaisia muotomääräyksiä, erityisesti oikeutta tulla kuulluksi, SEUT 108 artiklan 3 kohtaa ja asetuksen N:o 659/1999 (1) 6 artiklan 1 kohtaa.


(1)  Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22.3.1999 annettu neuvoston asetus N:o 659/1999 (EYVL L 83 s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.