1.2.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 38/69


Sag anlagt den 30. november 2015 — Micula mod Kommissionen

(Sag T-694/15)

(2016/C 038/93)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Ioan Micula (Oradea, Rumænien) (ved advokat K. Struckmann, barrrister G. Forwood og solicitor A. Kadri)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse (EU) 2015/1470 af 30. marts 2015 om statsstøtte SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) gennemført af Rumænien (voldgiftskendelse i Micula mod Rumænien af 11. december 2013 (meddelt under nummer C(2015) 2112) (EUT L 232, s. 43), annulleres.

Alternativt annulleres den anfægtede afgørelse, for så vidt den (a) vedrører sagsøgeren, (b) forhindrer Rumænien i at efterkomme kendelsen, (c) pålægger Rumænien at tilbagesøge enhver uforenelig støtte, (d) fastslår, at sagsøgeren skal hæfte solidarisk for tilbagebetalingen af støtte modtaget af enhver af de enheder, der er identificeret i den anfægtede afgørelses artikel 2, stk. 2.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført otte anbringender.

1.

Første anbringende om, at den anfægtede afgørelse fejlagtigt ikke anvender artikel 351 TEUF og de generelle retsprincipper behørigt på den foreliggende sag.

2.

Andet anbringende om, at det i den anfægtede afgørelse fejlagtigt blev antaget, at den omhandlede foranstaltning tilførte sagsøgeren en fordel, navnlig derved at tidspunktet for, hvornår den påståede fordel blev givet, blev vurderet ukorrekt, eller alternativt derved at det blev antaget, at betalingen af erstatning udgør en fordel.

3.

Tredje anbringende om, at det i den anfægtede afgørelse fejlagtigt blev antaget, at den omhandlede foranstaltning kunne tilregnes den rumænske stat.

4.

Fjerde anbringende om, at den anfægtede afgørelse har vurderet den påståede statsstøttes forenelighed ukorrekt.

5.

Femte anbringende om, at den anfægtede afgørelse identificerede modtagerne af den påståede støtte ukorrekt og undlod at angive en begrundelse for konklusionen, navnlig ved identificeringen af de fysiske eller juridiske personer, som omfatter den påståede støttemodtagende virksomhed.

6.

Sjette anbringende om, at den anfægtede afgørelse er behæftet med en retlig fejl og en kompetenceoverskridelse, idet den pålægger tilbagesøgning af den påståede støtte.

7.

Syvende anbringende om, at den anfægtede afgørelse tilsidesætter princippet om beskyttelse af den berettigede forventning.

8.

Ottende anbringende om, at den anfægtede afgørelse er behæftet med en manglende overholdelse af væsentlige formforskrifter, navnlig retten til at blive hørt, jf. artikel 108, stk. 3, TEUF, og artikel 6, stk. 1, i forordning nr. 659/1999 (1).


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22.3.1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (EFT L 83, s. 1, som ændret).