1.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 38/69


Žaloba podaná dne 30. listopadu 2015 – Micula v. Komise

(Věc T-694/15)

(2016/C 038/93)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Ioan Micula (Oradea, Rumunsko) (zástupci: K. Struckmann, advokát, G. Forwood, Barrister a A. Kadri, Solicitor)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise (EU) 2015/1470 ze dne 30. března 2015 o státní podpoře SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) poskytnuté Rumunskem [Rozhodčí nález ve věci Micula v. Rumunsko ze dne 11. prosince 2013 (oznámeno pod číslem C(2015) 2112)] (Úř. věst. 2015 L 232, s. 43);

podpůrně, zrušil napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž a) se týká žalobce, b) brání Rumunsku, aby vyhovělo nálezu, c) ukládá Rumunsku, aby nařídilo vrácení neslučitelné podpory, d) ukládá žalobci, aby byl společně a nerozdílně odpovědný za platbu podpory přijaté subjekty uvedenými v čl. 2 odst. 2 napadeného rozhodnutí;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce osm žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí se dopustilo pochybení, když v projednávané věci řádně nepoužilo článek 351 SFEU a obecné právní zásady.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí nesprávně konstatovalo, že dotčené opatření žalobci poskytlo výhodu, konkrétně nesprávným posouzením doby, kdy byla údajná výhoda poskytnuta, nebo podpůrně tím, že dospělo k závěru, že platba náhrady škody představuje výhodu.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí nesprávně konstatovalo, že dotčené opatření bylo přičitatelné rumunskému státu.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí nesprávně posoudilo slučitelnost údajné opatření podpory.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí nesprávně identifikovalo příjemce údajné podpory, neuvedlo důvody opodstatňující jeho závěry, konkrétně určením fyzických či právnických osob, které tvoří podnik, který byl údajným příjemcem podpory.

6.

Šestý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí se dopustilo právního pochybení z důvodu překročení pravomoci při nařízení vrácení údajné podpory.

7.

Sedmý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí porušilo zásadu ochrany legitimního očekávání.

8.

Osmý žalobní důvod vycházející z toho, že napadené rozhodnutí je trpí nedodržením zásadních procesních požadavků, konkrétně práva být slyšen, čl. 108 odst. 3 SFEU a čl. 6 odst. 1 nařízení č. 659/1999 (1).


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie, Úř. věst. L 83, s. 1 (ve znění změn a doplňků).