18.1.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/45


Acțiune introdusă la 6 noiembrie 2015 – European Food și alții/Comisia

(Cauza T-624/15)

(2016/C 016/54)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: European Food SA (Drăgănești, Romania), Starmill Srl (Drăgănești), Multipack Srl (Drăgănești), Scandic Distilleries SA (Oradea, Romania) (reprezentanți: K. Struckmann, avocat, G. Forwood, Barrister și A. Kadri, Solicitor)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

anularea Deciziei (UE) 2015/1470 a Comisiei din 30 martie 2015 privind ajutorul de stat SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) pus în aplicare de România – Hotărârea arbitrală în cauza Micula/România din 11 decembrie 2013 [(notificată cu numărul C(2015) 2112] (JO 2015L 232, p. 43);

cu titlu subsidiar, anularea deciziei atacate în măsura în care aceasta: (a) privește pe fiecare dintre reclamante, (b) împiedică România să se conformeze hotărârii arbitrale, (c) dispune ca România să recupereze orice ajutor incompatibil, (d) dispune ca reclamantele să fie răspunzătoare în solidar pentru rambursarea ajutorului primit de fiecare dintre entitățile identificate la articolul 2 alineatul (2) din decizia atacată;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantele invocă opt motive.

1.

Primul motiv este întemeiat pe faptul că decizia atacată conține erori de drept în privința aplicării, în prezenta cauză, a articolului 351 TFUE și a principiilor generale de drept.

2.

Al doilea motiv este întemeiat pe faptul că în decizia atacată s-a concluzionat în mod eronat că măsura în discuție a conferit reclamantelor un avantaj, în special întrucât momentul la care a fost acordat pretinsul avantaj a fost apreciat în mod eronat. Cu titlu subsidiar, al doilea motiv este întemeiat pe faptul că în decizia atacată s-a concluzionat că plata unor despăgubiri reprezintă un avantaj.

3.

Al treilea motiv este întemeiat pe faptul că în decizia atacată s-a concluzionat în mod eronat că măsura în discuție a fost imputabilă statului român.

4.

Al patrulea motiv este întemeiat pe faptul că în decizia atacată a fost apreciată în mod eronat compatibilitatea pretinsei măsuri de ajutor.

5.

Al cincilea motiv este întemeiat pe faptul că în decizia atacată au fost identificați în mod eronat beneficiarii pretinsului ajutor și nu au fost menționate motivele care stau la baza concluziilor cuprinse în aceasta, în special în ceea ce privește identificarea persoanelor fizice sau juridice care constituie pretinsa întreprindere beneficiară.

6.

Al șaselea motiv este întemeiat pe faptul că decizia atacată conține o eroare de drept, dispunerea recuperării pretinsului ajutor determinând o depășire a competenței.

7.

Al șaptelea motiv este întemeiat pe faptul că decizia atacată încalcă principiul protecției încrederii legitime.

8.

Al optulea motiv este întemeiat pe faptul că decizia este viciată prin încălcarea normelor fundamentale de procedură, în special a dreptului de a fi ascultat, a articolului 108 alineatul (3) TFUE și a articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul nr. 659/1999 (1).


(1)  Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului [108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene] (JO L 83, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 41) (cu modificările ulterioare).