18.1.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 16/45


Prasība, kas celta 2015. gada 6. novembrī – European Food u.c./Komisija

(Lieta T-624/15)

(2016/C 016/54)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: European Food SA (Drăgăneşti, Rumānija), Starmill Srl (Drăgăneşti), Multipack Srl (Drăgăneşti), Scandic Distilleries SA (Bihor, Rumānija) (pārstāvji – K. Struckmann, advokāts, G. Forwood, Barrister, un A. Kadri, Solicitor)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt Komisijas 2015. gada 30. marta Lēmumu (ES) 2015/1470 par valsts atbalstu SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN), ko īstenoja Rumānija – Šķīrējtiesas 2013. gada 11. decembra nolēmums lietā Micula pret Rumāniju (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 2112) (OV 2015, L 232, 43. lpp.);

pakārtoti, atcelt apstrīdēto lēmumu, ciktāl: a) tas attiecas uz katru no prasītājām, b) tā dēļ Rumānija nevar izpildīt nolēmumu, c) tajā Rumānijai ir uzlikts atgūt jebkādu nesaderīgu atbalstu, d) tajā ir noteikts, ka prasītājas ir solidāri atbildīgas par jebkuras no apstrīdētā lēmuma 2. panta 2. punktā minētajām vienībām saņemtā atbalsta atmaksāšanu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājas izvirza astoņus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā šai lietai nav pareizi ticis piemērots LESD 351. pants un vispārējie tiesību principi.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā ir nepareizi ticis secināts, ka ar attiecīgo pasākumu prasītājām tikusi piešķirta priekšrocība, it īpaši nepareizi novērtējot laiku, kad apgalvotā priekšrocība tikusi piešķirta, vai, pakārtoti, atzīstot, ka zaudējumu atlīdzināšana ir priekšrocība.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā ir kļūdaini ticis atzīts, ka attiecīgais pasākums bijis piedēvējams Rumānijai.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā ir kļūdaini tikusi novērtēta attiecīgā atbalsta pasākuma saderība.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā ir kļūdaini tikuši noteikti apgalvotā atbalsta saņēmēji un nav tikuši norādīti iemesli tajā izdarītajiem secinājumiem, it īpaši attiecībā uz to fizisko vai juridisko personu noteikšanu, kas veido apgalvoto saņēmēju uzņēmumu.

6.

Ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā ir pieļauta kļūda tiesību piemērošanā un pārsniegtas pilnvaras, nosakot apgalvotā atbalsta atgūšanu.

7.

Ar septīto pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā ir ticis pārkāpts tiesiskās paļāvības aizsardzības princips.

8.

Ar astoto pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā nav tikuši ievēroti būtiski procedūras noteikumi, it īpaši tiesības tikt uzklausītam, LESD 108. panta 3. punkts un Regulas Nr. 659/1999 (1) 6. panta 1. punkts.


(1)  Padomes 1999. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, OV L 83, 1. lpp. (ar grozījumiem).