18.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 16/45


Kanne 6.11.2015 – European Food ym. v. komissio

(Asia T-624/15)

(2016/C 016/54)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: European Food SA (Drăgăneşti, Romania), Starmill Srl (Drăgăneşti), Multipack Srl (Drăgăneşti), Scandic Distilleries SA (Bihor, Romania) (edustajat: asianajaja K. Struckmann, barrister G. Forwood ja solicitor A. Kadri)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan valtiontuesta SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN), jonka Romania on pannut täytäntöön [Välitysoikeuden asiassa Micula v. Romania 11 päivänä joulukuuta 2013 antama tuomio (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 2112)], 30.3.2015 annetun komission päätöksen (EU) 2015/1470 (EUVL L 232, s. 43)

toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä a) tarkoitetaan kutakin kantajaa, b) estetään Romaniaa toimimasta välitystuomion mukaisesti, c) velvoitetaan Romania perimään takaisin soveltumattomat tuet, d) määrätään, että kantajat vastaavat yhteisesti kaikkien riidanalaisen päätöksen 2 artiklan 2 kohdassa yksilöityjen yhteisöjen saaman tuen takaisinmaksusta

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat kahdeksaan kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että riidanalainen päätös on virheellinen, kun siinä ei ole asianmukaisesti sovellettu tässä asiassa SEUT 351 artiklaa ja yleisiä oikeusperiaatteita.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että riidanalaisessa päätöksessä todettiin virheellisesti, että kyseinen toimenpide antoi kantajille hyötyä, erityisesti sen vuoksi, että siinä arvioitiin virheellisesti sitä aikaa, jolloin väitetty hyöty annettiin, tai vaihtoehtoisesti sen vuoksi, että siinä todettiin vahingonkorvausten maksun merkitsevän hyödyn saamista.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu siihen, että riidanalaisessa päätöksessä todettiin virheellisesti, että kyseinen toimenpide johtui Romanian valtiosta.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu siihen, että riidanalaisessa päätöksessä arvioitiin virheellisesti väitetyn tukitoimenpiteen soveltuvuutta.

5)

Viides kanneperuste, joka perustuu siihen, että riidanalaisessa päätöksessä yksilöitiin virheellisesti väitetyn tuen saajat eikä perusteltu tehtyä johtopäätöstä erityisesti siltä osin kuin kyse oli väitettyyn tuensaajayritykseen kuuluvien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden yksilöimisestä.

6)

Kuudes kanneperuste, joka perustuu siihen, että riidanalaisessa päätöksessä on oikeudellinen virhe ja toimivallan ylitys siltä osin kuin siinä määrätään väitetyn tuen takaisinperinnästä.

7)

Seitsemäs kanneperuste, joka perustuu siihen, että riidanalaisella päätöksellä loukataan perustellun luottamuksen suojaa koskevaa periaatetta.

8)

Kahdeksas kanneperuste, joka perustuu siihen, että riidanalaisessa päätöksessä on virhe, koska siinä ei ole noudatettu olennaisia menettelymääräyksiä, erityisesti oikeutta tulla kuulluksi sekä SEUT 108 artiklan 3 kohtaa ja asetuksen N:o 659/1999 (1) 6 artiklan 1 kohtaa.


(1)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22.3.1999 annettu neuvoston asetus N:o 659/1999, EYVL L 83, s. 1 (sellaisena kuin se on muutettuna).