1.2.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/63


Acțiune introdusă la 27 octombrie 2015 – Yieh United Steel/Comisia

(Cauza T-607/15)

(2016/C 038/85)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Yieh United Steel Corp. (Kaohsiung City, Taiwan) (reprezentant: D. Luff, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

Anularea articolelor 1 și 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1429 al Comisiei din 26 august 2015 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de produse plate din oțeluri inoxidabile laminate la rece originare din Republica Populară Chineză și Taiwan (1) (denumit în continuare „regulamentul atacat” sau „regulamentul privind taxa definitivă”), în măsura în care o privesc pe reclamantă și

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă în cadrul prezentei proceduri.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe competența Tribunalului de a controla articolele 1 și 2 din regulamentul atacat și conformitatea acestuia cu regulamentul de bază și cu principiile generale ale dreptului european.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea de către Comisie a articolului 2 alineatul (5) din regulamentul de bază, întrucât a refuzat în mod neîntemeiat să ia în considerare metodele reclamantei de alocare a costurilor, utilizate de aceasta în mod tradițional și care corespund practicilor contabile recunoscute la nivel internațional. Din cauza acestei încălcări, Comisia a refuzat în mod eronat o deducere a fierului vechi reciclat din costul de producție al produsului în cauză, sporind astfel în mod artificial valoarea normală, cu încălcarea articolului 2 alineatul (3) din regulamentul de bază.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea de către Comisie a articolului 2 alineatul (1) din regulamentul de bază, întrucât aceasta, la stabilirea valorii normale, a înlăturat în mod eronat vânzările produsului în cauză care au avut loc în cursul unor operațiuni normale cu un client național independent. Comisia nu a motivat suficient acest refuz. În plus, presupunând că motivul respingerii acestora e simplul fapt că aceste vânzări erau exportate după vânzare (fără ca reclamanta să aibă cunoștință de acest fapt), criteriul aplicat de Comisie este nelegal. Comisia ar fi trebuit să ia în considerare intenția reclamantei cu privire la destinația finală a acestor vânzări la momentul la care au avut loc. Comisia a încălcat astfel articolul 2 alineatul (2) din regulamentul de bază prin înlăturarea vânzărilor naționale doar pentru că după vânzare erau exportate de un client independent.


(1)  JO 2015 L 224, p. 10.