14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/38


Talan väckt den 27 oktober 2015 – Ertico – Its Europe mot kommissionen

(Mål T-604/15)

(2015/C 414/49)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – Its Europe) (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna M. Wellinger och K. T’Syen)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av Europeiska kommissionens utvärderingspanel, den 18 augusti 2015 i vilket det fastslogs att sökanden inte kan kvalificeras som ett mikroföretag, litet eller mellanstort företag i den mening som avses i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag, små och mellanstora företag (EGT L 124, s. 36), och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden åtta grunder.

1.

Första grunden: det angripna beslutet strider mot artikel 22.1 tredje stycket i förordning nr 58/2003 (1), då utvärderingspanelen fattade det angripna beslutet mer än två månader efter att ärendet anhängiggjorts vid panelen.

2.

Andra grunden: det angripona beslutet åsidosätter (i) artikel 22.1 i förordning nr 58/2003, (ii) sökandens rätt till försvar och (iii) principen om god förvaltningssed, då utvärderingspanelen underlät att höra sökandens argument innan den fattade det angripna beslutet.

3.

Tredje grunden: det angripna beslutet åsidosätter principerna om (i) rättsäkerhet, (ii) god förvaltningssed, (iii) skydd av sökandens berättigade förväntningar och (iv) besluts orubblighet, då utvärderingspanelen, även om den medgav att de argument som sökanden åberopade den 7 februari 2014 var korrekta, icke desto mindre ersatte den ursprungliga motiveringen med en ny motivering utan att några nya och väsentliga omständigheter förelåg.

4.

Fjärde grunden: det angripna beslutet åsidosätter kommissionens rekommendation 2003/361/EG (SMF-rekommendationen), då slutsatsen i beslutet att sökanden inte kan kvalificeras som ett företag baseras på kriterier som inte anförs i nämnda rekommendation utan anges i 1.1.3.1 6 c i kommissionens beslut 2012/838/EU (2).

5.

Femte grunden: slutsatsen i det angripna beslutet att sökanden inte kan kvalificeras som ett SMF åsidosätter och bortser från en klar och otvetydig formulering i SMF-rekommendationen och baseras på en godtycklig och osaklig tolkning av denna rekommendation.

6.

Sjätte grunden: felaktig slutsats i det angripna beslutet att sökanden inte kan kvalificeras som ett SMF i den mening som avses i SMF-rekommendationen: sökanden är ett ”företag” och sökanden är ”självständig” i den mening som avses i bilagan till denna rekommendation.

7.

Sjunde grunden: det angripna beslutet åsidosätter principen om det mest förmånliga systemet enligt kommissionens beslut 2012/838/EU och motsvarande bestämmelse i Horisont 2020-programmet.

8.

Åttonde grunden: det angripna beslutet är motsägelsefullt och bristfälligt motiverat, då utvärderingspanelen underlät att lämna en fullödig motivering.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, s. 1)

(2)  Kommissionens beslut av den 18 december 2012 om antagande av regler för konsekvent kontroll av deltagarna i indirekta åtgärder med avseende på deras existens, rättsliga status samt operationella och ekonomiska kapacitet, när det gäller indirekta åtgärder som får stöd i form av ett bidrag inom Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration och Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet/EUT L 359, s. 45)