14.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 414/38


Tožba, vložena 27. oktobra 2015 – Ertico – Its Europe/Komisija

(Zadeva T-604/15)

(2015/C 414/49)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – Its Europe) (Bruselj, Belgija) (zastopnika: M. Wellinger in K. T'Syen, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

razglasitev ničnosti odločbe odbora za potrjevanje Evropske komisije z dne 18. avgusta 2015, s katero je bilo ugotovljeno, da tožeče stranke ni mogoče opredeliti kot mikro, malo ali srednje podjetje v smislu Priporočila Komisije št. 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij (UL 2003 L 124, str. 36); in

naložitev plačila stroškov postopka toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja osem tožbenih razlogov.

1.

S prvim tožbenim razlogom zatrjuje, da se z izpodbijano odločbo krši člen 22(1), tretji pododstavek, Uredbe št. 58/2003 (1), ker je odbor za potrjevanje sprejel izpodbijano odločbo več kot 2 meseca po datumu, ko je bila vložena tožba pri odboru za potrjevanje.

2.

Z drugim tožbenim razlogom zatrjuje, da se z izpodbijano odločbo krši (i) člen 22(1) Uredbe št. 58/2003; (ii) pravica tožeče stranke do obrambe in (iii) načelo dobrega upravljanja, ker odbor za potrjevanje preden je sprejel izpodbijano odločbo tožeče stranke ni zaslišal v zvezi s trditvami.

3.

S tretjim tožbenim razlogom zatrjuje, da se z izpodbijano odločbo krši načela (i) pravne varnosti, (ii) dobrega upravljanja, (iii) varstva upravičenih pričakovanj tožeče stranke; in (iv) pravnomočnosti, ker je odbor za potrjevanje, čeprav je priznal, da so trditve, ki jih je tožeča stranka navedla 7. februarja 2014, pravilne, vendarle svojo prvotno obrazložitev v celoti nadomestil z novo obrazložitvijo, ne da bi obstajala nova bistvena dejstva.

4.

S četrtim tožbenim razlogom zatrjuje, da se z izpodbijano odločbo krši Priporočila Komisije št. 2003/361/ES (v nadaljevanju: Priporočila o MSP), ker njena ugotovitev, da tožeče stranke ni mogoče opredeliti kot podjetje, temelji na merilih, ki v Priporočilih o MSP niso predvidena, ampak na točki 1.1.3.1(6)(c) Odločbe Komisije 2012/838/EU (2).

5.

S petim tožbenim razlogom zatrjuje, da se s sklepom izpodbijane odločbe, da se tožeče stranke ne opredeli kot MSP v smislu Priporočil o MSP, zavrača in zanemarja jasno in nedvoumno besedilo Priporočil MSP ter da temelji na arbitrarni in v celoti subjektivni razlagi Priporočil MSP.

6.

S šestim tožbenim razlogom zatrjuje, da je z izpodbijano odločbo napačno ugotovljeno, da se tožeče stranke ne opredeli kot MSP v smislu Priporočil o MSP: tožeča stranka je „podjetje“ in je „neodvisna“ v smislu Priloge k Priporočilom MSP.

7.

S sedmim tožbenim razlogom zatrjuje, da se z izpodbijano odločbo krši načelo najugodnejše obravnave na podlagi Sklepa Komisije 2012/838/EU kot tudi enakovredno določbo iz programa Obzorje 2020.

8.

Z osmim tožbenim razlogom zatrjuje, da izpodbijana odločba vsebuje protislovno in pomanjkljivo obrazložitev, odbor za potrjevanje pa ni izpolnil obveznosti ustrezne obrazložitve svoje odločbe.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 4, str. 235).

(2)  Odločba Komisije z dne 18. decembra 2012 o sprejetju pravil za zagotovitev doslednega preverjanja obstoja in pravnega statusa ter poslovnih in finančnih sposobnosti udeležencev pri posrednih ukrepih, ki prejemajo podporo v obliki donacij v okviru sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti ter sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanj (UL 2012 L 359, sr. 45).