14.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 414/38


2015. október 27-én benyújtott kereset – Ertico – Its Europe kontra Bizottság

(T-604/15. sz. ügy)

(2015/C 414/49)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – Its Europe) (Brüsszel, Belgium) (képviselők: M. Wellinger és K. T’Syen ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Bizottság Adatellenőrző Bizottságának 2015. augusztus 18-i határozatát, amely megállapítja, hogy a felperes nem minősül a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági ajánlás (HL L 124., 36. o.) értelmében vett mikro-, kis- és középvállalkozásnak; és

az alperest kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes nyolc jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap azon alapul, hogy a vitatott határozat sérti az 58/2003 rendelet (1) 22. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdését, mivel az Adatellenőrző Bizottság a vitatott határozatot az Adatellenőrző Bizottság eljárásának megindításától számított két hónapon túl fogadta el.

2.

A második jogalap azon alapul, hogy a vitatott határozat sérti i. az 58/2003 rendelet 22. cikkének (1) bekezdését; ii. a felperes védelemhez való jogát; valamint iii. a megfelelő ügyintézéshez való jogot, mivel az Adatellenőrző Bizottság a vitatott határozat elfogadása előtt nem hallgatta meg a felperes érveit.

3.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy a vitatott határozat sérti i. a jogbiztonság, ii. a megfelelő ügyintézés, iii. a felperes jogos bizalma védelmének és iv. az ítélt dolognak az elvét, mivel az Adatellenőrző Bizottság, jóllehet helytállónak ismerte el a felperes 2014. február 7-én felhozott érveit, eredeti indokolását teljesen új indokolással váltotta fel, anélkül hogy új és lényeges tények merültek volna fel.

4.

A negyedik jogalap azon alapul, hogy a vitatott határozat sérti a 2003/361/EK bizottsági ajánlást (a továbbiakban: kkv-ajánlás), amennyiben azon következtetése, amely szerint a felperes nem minősül vállalkozásnak, olyan kritériumon alapul, amely a kkv-ajánlásban nem, hanem a 2012/838/EU bizottsági határozat (2) 1.1.3.1. szakasza 6. pontjának c) alpontjában szerepel.

5.

Az ötödik jogalap azon alapul, hogy a vitatott határozat azon következtetése, amely szerint a felperes nem minősül kkv-nak, figyelmen kívül hagyja a kkv-ajánlás világos és egyértelmű szövegezését, továbbá a kkv-ajánlás önkényes és teljességgel szubjektív értelmezésén alapul.

6.

A hatodik jogalap azon alapul, hogy a vitatott határozat tévesen állapítja meg, hogy a felperes nem minősül a kkv-ajánlás értelmében vett kkv-nak, ugyanis a felperes a kkv-ajánlás mellékletének értelmében vett „vállalkozás”, továbbá „önálló”.

7.

A hetedik jogalap azon alapul, hogy a vitatott határozat sérti a legkedvezőbb elbánás 2012/838/EU bizottsági határozatban foglalt elvét, továbbá a „Horizont 2020” program egyenértékű rendelkezését.

8.

A nyolcadik jogalap azon alapul, hogy a vitatott határozatot indokolása ellentmondást tartalmaz és nem megfelelő, mivel az Adatellenőrző Bizottság nem tett eleget a határozata megfelelő indokolására vonatkozó kötelezettségének.


(1)  A közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 4. kötet, 235. o.).

(2)  Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjából és az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjából támogatás útján finanszírozott közvetett cselekvések résztvevőinek létezésére, jogállására és működési és pénzügyi képességeire vonatkozó ellenőrzések következetességét biztosító szabályok elfogadásáról szóló, 2012. december 18-i bizottsági határozat (HL L 359., 45. o.).