14.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 414/38


Tužba podnesena 27. listopada 2015. – Ertico – Its Europe protiv Komisije

(Predmet T-604/15)

(2015/C 414/49)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – Its Europe) (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: M. Wellinger i K. T’Syen, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku ocjenjivačkog odbora Komisije od 18. kolovoza 2015. kojom je utvrđeno da se tužitelj ne može smatrati mikro, malim ili srednjim poduzećem u smislu Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih i srednjih poduzeća (SL L 124, str.36.). i

naloži tuženiku snošenje troškova postupka

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe osam tužbenih razloga.

1.

Prvim tužbenim razlogom tužitelj tvrdi da je pobijana odluka povrijedila članak 22. stavak 1. podstavak 3. Uredbe Vijeća br. 58/2003 (1) jer je ocjenjivački odbor usvojio pobijanu odluku više od 2 mjeseca nakon datuma pokretanja postupka pred ocjenjivačkim odborom.

2.

Drugim tužbenim razlogom tužitelj tvrdi da pobijana odluka povrjeđuje(i) članak 22. stavak 1. Uredbe br. 58/2003; (ii) tužiteljevo pravo na obranu; i (iii) načelo dobre uprave jer ocjenjivački odbor nije saslušao tužiteljeve argumente prije usvajanja pobijane odluke.

3.

Trećim tužbenim razlogom tužitelj tvrdi da pobijana odluka povrjeđuje načela (i) pravne sigurnosti, (ii) dobre uprave, (iii) zaštite tužiteljevih legitimnih očekivanja i (iv) res judicata jer je ocjenjivački odbor, iako je priznao da su argumenti koje je tužitelj iznio 7. veljače 2014. točni, zamijenio svoje prvotno obrazloženje potpuno novim a da su se pojavile nove bitne činjenice.

4.

Četvrtim tužbenim razlogom tužitelj tvrdi da pobijana odluka povrjeđuje Preporuku Komisije 2003/361/EZ (Preporuka o MSP-u) jer se njen zaključak prema kojem se tužitelj ne može kvalificirati kao poduzeće temelji na kriterijima koji nisu predviđeni Preporukom o MSP-u već točkom 1.1.3.1.6) podtočkom (c) Odluke Komisije 2012/838/EU (2).

5.

Petim tužbenim razlogom tužitelj tvrdi da zaključak pobijane odluke prema kojem se tužitelj ne može kvalificirati kao MSP odbacuje i zanemaruje jasan i nedvosmislen tekst Preporuke o MSP-u i temelji se na arbitrarnom i potpuno subjektivnom tumačenju Preporuke o MSP-u.

6.

Šestim tužbenim razlogom tužitelj tvrdi da je u pobijanoj odluci pogrešno zaključeno da se tužitelj ne može kvalificirati kao MSP u smislu Preporuke o MSP-u: tužitelj je „poduzetnik” i on je „neovisan” u smislu Priloga Preporuci o MSP-u.

7.

Sedmim tužbenim razlogom tužitelj tvrdi da pobijana odluka povrjeđuje načelo najpovoljnijeg postupanja predviđeno Odlukom Komisije 2012/838/EU, kao i odgovarajuću odredbu iz programa Horizon 2020.

8.

Osmim tužbenim razlogom tužitelj tvrdi da je obrazloženje pobijane odluke proturječno i nedovoljno jer ocjenjivački odbor nije ispunio svoju obvezu urednog obrazlaganja svoje odluke.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 58/2003 od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju statusa izvršnih agencija kojima se povjeravaju određene zadaće u vezi s upravljanjem programima Zajednice (SL 2003 L 11. str.1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 16., str. 83.)

(2)  Odluka Komisije od 18. prosinca 2012. o usvajanju pravila s ciljem osiguranja dosljedne provjere postojanja i pravnog statusa sudionika, kao i njihovih poslovnih i financijskih sposobnosti, u neizravnim aktivnostima koje dobivaju potporu u obliku bespovratnih sredstava na temelju Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti i na temelju Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za atomsku energiju za aktivnosti u području nuklearnih istraživanja i osposobljavanja (SL 2012 L 359, str. 45.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, svezak 62., poglavlje 13., str. 267.).