18.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 16/40


Tožba, vložena 11. septembra 2015 – Silver Plastics in Johannes Reifenhäuser/Komisija

(Zadeva T-582/15)

(2016/C 016/50)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeči stranki: Silver Plastics GmbH & Co. KG (Troisdorf, Nemčija) in Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG (Troisdorf) (zastopniki: M. Wirtz, S. Möller in W. Carstensen, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

ugotovi ničnost sklepa Evropske komisije AT.39563 z dne 24. junija 2015 v delu, ki se nanaša na tožečo stranko;

podredno, zniža globo, ki je bila solidarno naložena tožečima strankama, na znesek, ki ob upoštevanju okoliščin, da tožeči stranki nista gospodarski subjekt, ne presega 10 % prometa prve tožeče stranke v zadnjem poslovnem letu pred sprejetjem sklepa o naložitvi globe;

podredno, zniža globo, ki je bila solidarno naložena tožečima strankama, na znesek, ki ob upoštevanju odcepitve Maschinenfabrik ne presega 10 % prometa prve oziroma druge tožeče stranke;

podredno, zniža globo, ki je bila solidarno naložena tožečima strankama za področje „NWE“, z določitvijo osnovnega zneska globe le na podlagi prometa, doseženega z EPS-posodami;

podredno, zniža globo, ki je bila solidarno naložena tožečima strankama za področje „NWE“, z določitvijo ločenih zneskov glob za področje proizvodov EPS-posode in PP-posode, ob upoštevanju različnih obdobij kršitve;

podredno, zniža globo, ki je bila solidarno naložena tožečima strankama, z zmanjšanjem deleža prometa, ki je bil upoštevan za določitev osnovnega zneska globe, na raven, ki na primeren način odraža, da je treba ravnanje prve tožeče stranke na področju „NWE“ in v Franciji, podredno samo na področju „NWE“, opredeliti zgolj kot izmenjavo informacij in ne kot dogovore o cenah, ter z opustitvijo dodatnega zneska za področje „NWE“ in/ali Francijo;

podredno, zniža globo, ki je bila solidarno naložena tožečima strankama, z odmero globe le za „NWE“ na podlagi prometa, doseženega v Nemčiji;

podredno, zniža globo, ki je bila solidarno naložena tožečima strankama za področje „NWE“, z odpovedjo dodatnega zneska, ali podredno z znižanjem tega zneska ob upoštevanju okoliščin, da so bile kršitve na področju „NWE“ v primerjavi s kršitvami na drugih geografskih področjih veliko manj škodljive za konkurenco;

podredno, zniža globo, ki je bila solidarno naložena tožečima strankama za področje „NWE“ in Francijo, na primeren znesek;

naloži plačilo stroškov postopka toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki predlagata, naj se ugotovi delna ničnost sklepa Komisije C (2015) 4336 final z dne 24. junija 2015 v postopku na podlagi člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGS (AT.39563 – živilske embalaže za prodajo na drobno.

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata sedem tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 7(1) in 23(3) Uredbe (ES) št. 1/2003 (1) v povezavi s členom 101(1) PDEU

Tožeči stranki navajata, da je Komisija neustrezno opredelila ravnanje prve tožeče stranke v geografskem prostoru severozahodne Evrope (v nadaljevanju: SZE) kot dogovore o cenah v obliki enotne in trajajoče kršitve na področju proizvodnje in distribucije polistirenskih plastičnih posod za živilsko industrijo.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 296(2) PDEU in člena 2 Uredbe št. 1/2003 v povezavi z načelom ugotavljanja dejanskega stanja po uradni dolžnosti

Tožeči stranki trdita, da Komisija ni zadostno izpolnila svojega dokaznega bremena in obveznosti obrazložitve.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev temeljno zagotovljenih procesnih pravic v skladu s členoma 6(1) in (2) in 3(d) EKČP ter členi 47(2), 48 in 52 Listina Evropske unije o temeljnih pravicah

Tožeči stranki opirata ugotovitev kršitve njunih pravic na enakost orožij in na pošten postopek, v katerem je bil zavrnjen njun večkratni predlog za vabljenje in zaslišanje razbremenilnih prič, ki sta jih imenovali, ter za soočenje z obremenilnimi pričami.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev točk 24, 25 in 26 obvestila o prizanesljivosti (2)

Dalje tožeči stranki navajata, da jima ni bilo odobreno nobeno znižanje glob na podlagi predloženih dokazov zoper očitano ravnanje na področju „SZE“, čeprav so bili za to izpolnjeni pogoji.

5.

Peti tožbeni razlog: kršitev člena 23(2), prvi in drugi stavek, Uredbe (ES) št. 1/2003 v povezavi s členom 101(1) PDEU

Komisija je nepravilno izhajala iz tega, da sta tožeči stranki gospodarski subjekt in s tem podjetje v smislu zgoraj navedenih določb.

6.

Šesti tožbeni razlog: kršitev člena 23(2), drugi stavek, Uredbe št. 1/2003

Tožeči stranki navajata, da je Komisija s tem, da v času sprejetja sklepa o naložitvi globe ni upoštevala pravnega učinka prenehanja udeležbe druge tožeče stranke v Reifenhäuser GmbH & Co. KG Maschinenfabrik in je v odmerjeno globo vključila promet tega odcepljenega podjetja, presegla zakonsko določeno zgornjo mejo globe 10 % prometa zadevnega podjetja.

7.

Sedmi tožbeni razlog: kršitev člena 23(2), prvi stavek, (a) in 23(3) Uredbe (ES) št. 1/2003 v povezavi s točkami 19, 20 in 25 Smernic o določanju glob (3) in načelom enakega obravnavanja

Na tem mestu se zatrjuje, da je bil za vse kartele, ki jih zajema sklep o naložitvi globe, in za vsa zadevna podjetja sprejet enoten delež prometa 16 % za določitev zneska globe in enoten dodatni znesek 16 %, čeprav sta si bili struktura posameznih kartelov in individualna udeležba podjetij izjemno različni, kar je postavilo tožeči stranki v slabši položaj.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 205).

(2)  Obvestilo Komisije o imuniteti pred globami in zmanjševanju glob v primerih kartelov (UL 2002, C 45, str. 3).

(3)  Smernice o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 23(2)(a) Uredbe št. 1/2003 (UL 2006, C 210, str. 2).