18.1.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 16/40


Tužba podnesena 11. rujna 2015. – Silver Plastics i Johannes Reifenhäuser protiv Komisije

(Predmet T-582/15)

(2016/C 016/50)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelji: Silver Plastics GmbH & Co. KG (Troisdorf, Njemačka) i Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG (Troisdorf) (zastupnici: M. Wirtz, S. Möller i W. Carstensen, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi Odluku AT.39563 Europske komisije od 24. lipnja 2015. u dijelu u kojem se odnosi na tužitelje;

podredno, smanji novčanu kaznu koja je tužiteljima izrečena solidarno na iznos koji, uzimajući u obzir okolnost da tužitelji ne čine gospodarsku jedinicu, ne prelazi 10 % prometa tužitelja pod 1. u zadnjoj poslovnoj godini prije donošenja odluke o novčanoj kazni;

podredno, smanji novčanu kaznu koja je tužiteljima izrečena solidarno na iznos koji, uzimajući u obzir provedeno odvajanje tvornice strojeva, pojedinačno ne prelazi 10 % prometa tužitelja pod 1. odnosno tužitelja pod 2.;

podredno, smanji novčanu kaznu koja je tužiteljima izrečena solidarno za područje „SZE” određivanjem osnovnog iznosa novčane kazne samo na temelju prometa koji je ostvaren s posudama od stiropora;

podredno, smanji novčanu kaznu koja je tužiteljima izrečena solidarno za područje „SZE” određivanjem odvojenih iznosa novčanih kazne za proizvodne sektore posuda od stiropora i posuda od polipropilena uzimajući u obzir različita razdoblja povrede;

podredno, smanji novčanu kaznu koja je tužiteljima izrečena solidarno smanjenjem udjela u prometu koji je uzet u obzir za određivanje osnovnog iznosa novčane kazne na faktor koji u primjerenoj visini odražava da ponašanje tužitelja pod 1. u području „SZE” i u Francuskoj, podredno samo u području „SZE”, treba kvalificirati kao puku razmjenu informacija a ne kao sporazume o cijenama te odricanjem od dodatne naknade za područje „SZE” i/ili Francuske;

podredno, smanji novčanu kaznu koja je tužiteljima izrečena solidarno određivanjem novčane kazne za „SZE” jedino na temelju prometa ostvarenog u Njemačkoj;

podredno, smanji novčanu kaznu koja je tužiteljima izrečena solidarno za područje „SZE” odricanjem od doplatka za teške zabranjene sporazume, podredno smanjenjem doplatka za teške zabranjene sporazume, uzimajući u obzir okolnost da su povrede u području „SZE” u usporedbi s povredama u drugim geografskim područjima znatno manje narušavale tržišno natjecanje;

podredno, na primjeren iznos smanji novčanu kaznu koja je tužiteljima izrečena solidarno za područja „SZE” i Francuska;

tuženiku naloži snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužitelji zahtijevaju djelomično poništenje Odluke Komisije C (2015) 4336 final od 24. lipnja 2015. u vezi s postupkom na temelju članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 53. Sporazuma o EGP-u (AT.39563 – Maloprodajna pakiranja za hranu).

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe sedam tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog: povreda članka 7. stavka 1. i članka 23. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1/2003 (1) u vezi s člankom 101. stavkom 1. UFEU-a

Tužitelji ističu da Komisija ponašanje tužitelja pod 1. u geografskom području Sjeverozapadna Europa (u daljnjem tekstu: SZE) netočno kvalificirala kao teški sporazum o cijenama u obliku jedinstvene trajne povrede i u području proizvodnje i distribucije plastičnih posuda od polistirola i polipropilena za prehrambenu industriju.

2.

Drugi tužbeni razlog: povreda članka 296. stavka 2. UFEU-a i članka 2. Uredbe (EZ) br. 1/2003 u vezi s načelom ispitivanja činjenica po službenoj dužnosti

Tužitelji ovdje ističu da Komisija nije u dovoljnoj mjeri ispunila svoju obvezu koja se odnosi na teret dokazivanja i svoju obvezu obrazlaganja.

3.

Treći tužbeni razlog: povreda temeljnih postupovnih prava zajamčenih u skladu s člankom 6. stavcima 1. i 2. i stavkom 3. točkom (d) EKLJP-a i članka 47. stavka 2., članka 48. i članka 52. Povelje Europske unije o temeljnim pravima

Tužitelji prigovaraju povredi svojega prava na jednakost oružja i pošteno suđenje time što im je na zahtjeve postavljene u više navrata odbijeno pozivanje i saslušanje svjedoka obrane koje su tužitelji imenovali te ispitivanje svjedoka optužbe sučeljavanjem.

4.

Četvrti tužbeni razlog: povreda točaka 24., 25. i 26. Obavijesti o primjeni pokajničkog programa (2)

Nadalje, prigovara se tome da tužiteljima nije odobreno smanjenje novčane kazne za dokaze koji su pruženi o povredama koje su pripisane u području „SZE” iako su pretpostavke ispunjene.

5.

Peti tužbeni razlog: povreda članka 23. stavka 2. prve i druge rečenice Uredbe (EZ) br. 1/2003 u vezi s člankom 101. stavkom 1. UFEU-a

Komisija je pogrešno smatrala da tužitelji čine gospodarsku jedinicu i time poduzetnika u smislu gore navedenih odredbi.

6.

Šesti tužbeni razlog: povreda članka 23. stavka 2. druge rečenice Uredbe (EZ) br. 1/2003

Tužitelj ističu da je Komisija, time što u trenutku odluke o novčanoj kazni nije uzela u obzir prestanak sudjelovanja tužitelja pod 2. u Reifenhäuser GmbH & Co. KG Maschinenfabrik te je prilikom određivanja novčane kazne uzela u obzir promete ovog odvojenog poduzeća, prekoračila propisanu gornju granicu novčane kazne od 10 % prometa dotičnog poduzetnika.

7.

Sedmi tužbeni razlog: povreda članka 23. stavka 2. prve rečenice točke (a) i stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1/2003 u vezi s točkama 19., 20. i 25. Smjernica za određivanje kazni (3) i načelom jednakog postupanja

Ovdje se ističe da su za sve zabranjene sporazume koji su obuhvaćeni odlukom o novčanoj kazni i za sve dotične poduzetnike kao temelj uzeti jedinstveni udjel u prometu od 16 % za određivanje osnovnog iznosa te jedinstvenu dodatnu naknadu od 16 % iako se međusobno uvelike razlikuju kako strukture pojedinačnih zabranjenih sporazuma tako i pojedinačno sudjelovanje poduzetnika, a što tužitelje dovodi u neravnopravan položaj.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (SL L 1, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1., str. 165.)

(2)  Obavijest Komisije o oslobađanju od kazni i smanjenju kazni u slučajevima kartela (SL 2002, C 45, str. 3.). (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 4., str. 62.)

(3)  Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni koje se propisuju u skladu s člankom 23. stavkom 2. točkom (a) Uredbe br. 1/2003(SL 2006, C 210, str. 2.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8. svezak 4., str. 58.)