18.1.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/40


11. septembril 2015 esitatud hagi – Silver Plastics ja Johannes Reifenhäuser versus komisjon

(Kohtuasi T-582/15)

(2016/C 016/50)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hagejad: Silver Plastics GmbH & Co. KG (Troisdorf, Saksamaa) ja Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG (Troisdorf) (esindajad: advokaadid M. Wirtz, S. Möller ja W. Carstensen)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni 24. juuni 2015. aasta otsus AT.39563 hagejaid puudutavas osas;

teise võimalusena vähendada hagejatelt solidaarselt välja mõistetud trahvi summani, mis arvestades asjaolu, et hagejad ei moodusta üht majandusüksust, ei ületa 10 % hageja 1 käibest viimasel lõppenud majandusaastal enne trahvi määramise otsuse tegemist;

kolmanda võimalusena vähendada hagejatelt solidaarselt välja mõistetud trahvi summani, mis arvestades Maschinenfabrik’i võõrandamist, ei ületa vastavalt 10 % hageja 1 või hageja 2 käibest;

neljanda võimalusena vähendada hagejatelt solidaarselt välja mõistetud trahvi Loode-Euroopa piirkonna (LE) osas, määrates trahvi põhisumma kindlaks üksnes vahtpolüstüreenist (EPS) aluste müügist saadud käibe alusel;

viienda võimalusena vähendada hagejatelt solidaarselt välja mõistetud trahvi Loode-Euroopa piirkonna (LE) osas, määrates erinevaid rikkumisperioode arvesse võttes erinevad trahvisummad EPS-aluste sektori ja polüpropüleenist (PP) aluste sektori jaoks;

kuuenda võimalusena vähendada hagejatelt solidaarselt välja mõistetud trahvi, esiteks vähendades trahvi põhisumma kindlaksmääramiseks arvesse võetud müügiväärtuse osakaalu ulatuseni, mis kohaselt kajastab seda, et esimese võimalusena hageja 1 tegevus LE piirkonnas ja Prantsusmaal ning teise võimalusena ainult LE piirkonnas loetakse pelgaks teabe vahetamiseks, mitte aga hindasid puudutavateks kokkulepeteks, ning teiseks loobudes spetsiifilisest lisasummast LE piirkonna ja/või Prantsusmaa puhul;

seitsmenda võimalusena vähendada hagejatelt solidaarselt välja mõistetud trahvi, määrates trahvi LE piirkonna puhul üksnes Saksamaal saadud käibe alusel;

kaheksanda võimalusena vähendada hagejatelt solidaarselt välja mõistetud trahvi LE piirkonna puhul, loobudes spetsiifilisest lisasummast, teise võimalusena vähendada spetsiifilist lisasummat, arvestades asjaolu, et LE piirkonnas toime pandud rikkumised võrreldes rikkumistega muudes geograafilistes piirkondades olid ilmselgelt vähem konkurentsi kahjustavad;

üheksanda võimalusena vähendada hagejatelt LE piirkonna ja Prantsusmaa puhul solidaarselt välja mõistetud trahvi mõistliku summani;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad paluvad osaliselt tühistada komisjoni 24. juuni 2015. aasta otsus C(2015) 4336 (final) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 ning EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta (juhtum AT.39563 – toiduainete pakendamine jaemüügiks).

Hagiavalduse põhjendamiseks esitavad hagejad seitse väidet.

Esimene väide: rikutud on määruse (EÜ) nr 1/2003 (1) artikli 7 lõiget 1 ja artikli 23 lõiget 3 koostoimes ELTL artikli 101 lõikega 1

Hagejad väidavad, et komisjon luges hageja 1 tegevuse Lääne-Euroopa geograafilises piirkonnas (edaspidi „LE piirkond”) ekslikult hindasid puudutavateks kokkulepeteks, mis esinesid ühe ja vältava rikkumisena toiduainetööstuse jaoks ette nähtud vahtpolüstüreenist aluste ja polüpropüleenist aluste tootmise ja edasimüümise valdkonnas.

Teine väide: rikutud on ELTL artikli 296 lõiget 2 ja määruse (EÜ) nr 1/2003 artiklit 2 koostoimes asjaolude omal algatusel uurimise põhimõttega

Siinkohal leiavad hagejad, et komisjon ei ole piisavas ulatuses täitnud temal lasuvat tõendamiskoormist ega põhjendamiskohustust.

Kolmas väide: rikutud on põhilisi menetlusõigusi, nagu need on tagatud EIÕK artikli lõigetega 1 ja 2 ja lõike 3 punktiga d ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 lõikega 2 ning artiklitega 48 ja 52

Hagejad on arvamusel, et rikutud on võistleva menetluse ja õiglase menetluse põhimõtet, kuna rahuldamata jäeti korduvad taotlused kohtusse kutsuda ja küsitleda hagejate nimetatud tunnistajaid ning süüdistuse tunnistajaid vastandada.

Neljas väide: rikutud on komisjoni teatise, mis käsitleb kaitset trahvide eest ja trahvide vähendamist kartellide puhul (2), punkte 24–26

Lisaks leiavad hagejad, et vaatamata asjaolule, et tingimused on täidetud, ei vähendatud hagejate trahvi nende esitatud tõendite osas, mis puudutavad süükspandud rikkumisi LE piirkonnas.

Viies väide: rikutud on määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 teist ja kolmandat lauset koostoimes ELTL artikli 101 lõikega 1

Hagejate hinnangul leidis komisjon ekslikult, et nad moodustavad ühe majandusüksuse ja järelikult ettevõtja eespool mainitud sätete tähenduses.

Kuues väide: rikutud on määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 teist lauset

Hagejad on seisukohal, et kuna komisjon ei võtnud arvesse asjaolu, et Maschinenfabrik’is hagejale 2 kuulunud osaluse võõrandamine Reifenhäuser GmbH & Co. KG-le oli trahvi määramise otsuse kuupäevaks õiguspäraselt läbi viidud, ning kuna komisjon lisas selle eraldiseisva ettevõtja käibe trahvi arvutamisele, ületas komisjon trahvi ülempiiri, mis seaduse kohaselt ei või ületada asjaomase ettevõtja käibest 10 %.

Seitsmes väide: rikutud on määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 esimese lause punkti a ja lõiget 3 koostoimes suunistega trahvide arvutamise kohta (3) ja võrdse kohtlemise põhimõttega

Siinkohal kinnitavad hagejad, et kõigi trahvi määramise otsusega hõlmatud kartellide ja kõigi asjaomaste ettevõtjate puhul võeti põhisumma kindlaksmääramisel aluseks ühtne müügiväärtuse suurus 16 % ning ühtne spetsiifiline lisasumma 16 %, kuigi erinevate kartellide struktuur ja ettevõtjate individuaalne osalemine olid väga erinevad, mis seab hagejad halvemasse olukorda.


(1)  Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT L 1, lk 1, ELT eriväljaanne 08/02, lk 205).

(2)  Komisjoni teatis, mis käsitleb kaitset trahvide eest ja trahvide vähendamist kartellide puhul (EÜT 2002, C 45, lk 3; ELT eriväljaanne 08/02, lk 155).

(3)  Suunised määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 punkti a kohaselt määratavate trahvide arvutamise meetodi kohta (ELT 2006, C 210, lk 2).