30.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/60


Žaloba podaná 25. septembra 2015 – Export Development Bank of Iran/Rada

(Vec T-553/15)

(2015/C 398/75)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Export Development Bank of Iran (Teherán, Irán) (v zastúpení: J. M. Thouvenin, advokát)

Žalovaná: Rade Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd rozhodol:

že Rada Európskej únie tým, že prijala a udržiava v platnosti a účinnosti reštriktívne opatrenia proti EDBI, zrušené rozsudkom Všeobecného súdu zo 6. septembra 2013 (veci T-4/11 a T-5/11), založila mimozmluvnú zodpovednosť Európskej únie,

že v dôsledku toho je Európska únia povinná nahradiť škodu, ktorá z toho vyplýva pre žalobkyňu,

že vecná škoda vznikla vo výške 5 6 4 70  860 USD, teda pri súčasnom kurze 5 0 5 08  718 eur, k čomu treba pripočítať úroky v zákonnej výške a akúkoľvek ďalšiu opodstatnenú čiastku,

že nehmotná ujma vznikla vo výške 7 4 1 32  366 USD, teda pri súčasnom kurze 66  206 13 eur, k čomu treba pripočítať úroky v zákonnej výške a akúkoľvek ďalšiu opodstatnenú čiastku,

subsidiárne, aby všetky sumy požadované z dôvodu nehmotnej ujmy alebo ich časti boli považované za vychádzajúce z vecnej škody a boli vyčíslené z tohto dôvodu, a

že Rada je povinná nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza šesť dôvodov, z ktorých dva sa týkajú založenia mimozmluvnej zodpovednosti Európskej únie a štyri sa týkajú ujmy spôsobenej v dôsledku nezákonnosti, ktorej sa dopustila Rada Európskej únie.

O založení mimozmluvnej zodpovednosti Európskej únie

1.

Prvý dôvod je založený na nezákonnom správaní vytýkanom Rade (prijatie a udržiavanie v platnosti a účinnosti zmrazenia finančných prostriedkov žalobkyne), riadne konštatovanom v rozsudku zo 6. septembra 2013, Export Development Bank of Iran/Rada, T-4/11 a T-5/11, EU:T:2013:400.

2.

Druhý dôvod je založený na skutočnosti, že nezákonnosť, ktorej sa dopustila Komisia, je dostatočne závažným porušením právnych noriem, ktorých cieľom je priznanie práv jednotlivcom.

O ujme vyplývajúcej z nezákonnosti, ktorej sa dopustila Rada Európskej únie

3.

Tretí dôvod je založený na ukončení činnosti žalobkyne v oblasti dokumentárneho akreditívu ako priameho dôsledku nezákonného opatrenia.

4.

Štvrtý dôvod je založený na ušlom zisku z dôvodu nemožnosti prístupu žalobkyne k jej zmrazeným finančným prostriedkom v Európskej únii.

5.

Piaty dôvod je založený na ujme z dôvodu prerušenia prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene.

6.

Šiesty dôvod je založený na nehmotnej ujme.