30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/60


25. septembril 2015 esitatud hagi – Export Development Bank of Iran versus nõukogu

(Kohtuasi T-553/15)

(2015/C 398/75)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Export Development Bank of Iran (Teheran, Iraan) (esindaja: advokaat J.-M. Thouvenin)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul otsustada:

et kuna Euroopa Liidu Nõukogu võttis vastu ja hoidis jõus EDBI vastast piiravat meedet, mis tühistati Üldkohtu 6. septembri 2013. aasta kohtuotsusega (kohtuasjad T-4/11 ja T-5/11), siis on Euroopa Liidu Nõukogu tegevuse tõttu tekkinud Euroopa Liidu lepinguväline vastutus;

et sellest tulenevalt on Euroopa Liit kohustatud hüvitama hagejale sellega tekitatud kahju;

et varalise kahju suurus on 5 6 4 70  860 USA dollarit ehk praeguse kursi alusel 5 0 5 08  718 eurot ning sellele tuleb lisada seadusjärgne intress ja mis tahes muu põhjendatud summa;

et mittevaralise kahju suurus on 7 4 1 32  366 USA dollarit ehk praeguse kursi järgi 66  206 13 eurot ning sellele tuleb lisada seadusjärgne intress ja mis tahes muu põhjendatud summa;

teise võimalusena, et mittevaralise kahjuna nõutud summat tuleb osaliselt või tervikuna pidada varalise kahju alla kuuluvaks ja seda sellisena kajastada, ning

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitab hageja kuus väidet, millest kaks käsitlevad Euroopa Liidu lepinguvälise vastutuse tekkimist ja neli Euroopa Liidu Nõukogu õigusvastase tegevusega tekitatud kahju.

Euroopa Liidu lepinguvälise vastutuse tekkimine

1.

Esimene väide, mis käsitleb nõukogule ette heidetava tegevuse õigusvastasust (hageja rahaliste vahendite külmutamise meetme võtmine ja jõus hoidmine), mis on nõuetekohaselt tuvastatud 6. septembri 2013. aasta kohtuotsuses Export Development Bank of Iran vs. nõukogu (T-4/11 ja T-5/11, EU:T:2013:400).

2.

Teine väide, et nõukogu õigusvastase tegevusega on toime pandud isikutele õigusi andvate õigusnormide piisavalt selge rikkumine.

Euroopa Liidu Nõukogu õigusvastase tegevusega tekitatud kahju

3.

Kolmas väide, mis käsitleb hageja akreditiivide andmist puudutava tegevuse lõpetamist õigusvastase meetme otsesel tagajärjel.

4.

Neljas väide, mis käsitleb saamata jäänud tulu, mis on põhjustatud hageja võimatusest pääseda ligi oma Euroopa Liidus külmutatud rahalistele vahenditele.

5.

Viies väide, mis käsitleb valuutaülekannete katkestamisest tekkinud kahju.

6.

Kuues väide, mis käsitleb mittevaralist kahju.