7.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 406/32


Talan väckt den 11 september 2015 – Huhtamaki and Huhtamaki Flexible Packaging Germany mot kommissionen

(Mål T-530/15)

(2015/C 406/33)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Huhtamaki Oyj (Espoo, Finland) och Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co.KG (Ronsberg, Tyskland) (ombud: advokaterna H. Meyer-Lindemann, C. Graf York von Wartenburg och L. Titze)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara artikel 1.2 i kommissionens beslut av den 24 juni 2015, nr C(2015) 4336 final (ärende AT.39563 – Livsmedelsförpackningar för detaljhandeln) i den utsträckning som kommissionen där slår fast att Huhtamaki Oyj överträtt artikel 101 FEUF genom att under den period som anges i artikel 1.2 d i kommissionens beslut ha deltagit i en enda, fortlöpande överträdelse, som bestod av flera separata överträdelser, inom sektorn för skumplastbrickor som används i livsmedelsförpackningar för detaljhandeln, som omfattade Spanien, från överträdelsens början, och Portugal, från den 8 juni 2000, och

ogiltigförklara artikel 1.3 i kommissionens beslut av den 24 juni 2015, nr C(2015) 4336 final (ärende AT.39563 – Livsmedelsförpackningar för detaljhandeln) i den utsträckning som kommissionen där slår fast att sökandena överträtt artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet enom att under den period som anges i artikel 1.3 c i kommissionens beslut ha deltagit i en enda, fortlöpande överträdelse, som bestod av flera separata överträdelser, inom sektorn för skumplastbrickor och hårda brickor som används i livsmedelsförpackningar för detaljhandeln, som omfattade Belgien, Danmark, Finland, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, Norge och Sverige, och

ogiltigförklara artikel 1.5 i kommissionens beslut av den 24 juni 2015, nr C(2015) 4336 final (ärende AT.39563 – Livsmedelsförpackningar för detaljhandeln) i den utsträckning som kommissionen där slår fast att Huhtamaki Oyj överträtt artikel 101 FEUF genom att under den period som anges i artikel 1.5 d i kommissionens beslut ha deltagit i en enda, fortlöpande överträdelse, som bestod av flera separata överträdelser, inom sektorn för skumplastbrickor som används i livsmedelsförpackningar för detaljhandeln, som omfattar Frankrike, och

ogiltigförklara artikel 2.3 i kommissionens beslut av den 24 juni 2015, nr C(2015) 4336 final (ärende AT.39563 – Livsmedelsförpackningar för detaljhandeln) i den utsträckning som kommissionen där ålagt sökandena böter på sammanlagt 1 0 8 06  000 euro, och

ogiltigförklara artikel 2.5 i kommissionens beslut av den 24 juni 2015, nr C(2015) 4336 final (ärende AT.39563 – Livsmedelsförpackningar för detaljhandeln) i den utsträckning som kommissionen där ålagt Huhtamaki Oyj böter på sammanlagt 4 7 56  000 euro,

i andra hand, väsentligt sätta ned de bötesbelopp som sökandena ålagts, och

under alla omständigheter förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena fyra grunder.

1.

Första grunden: Sökandena gör gällande att kommissionen åsidosatt artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet genom att göra en uppenbart felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna och en uppenbart felaktig rättstillämpning, och åsidosatt sin motiveringsskyldighet, genom att slå fast att sökandena deltagit i beteenden avseende skumplastbrickor och hårda brickor i ”nordvästra Europa” under perioden den 13 juni 2002 – 20 juni 2006, vilka, betraktade var och en för sig, kan kvalificeras som separata överträdelser av artikel 101.1 FEUF respektive artikel 53 i EES-avtalet.

2.

Andra grunden: Sökandena gör gällande att kommissionen åsidosatt artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet genom att göra en uppenbart felaktig bedömning,, och åsidosatt sin motiveringsskyldighet, genom att slå fast att sökandena deltagit i en enda, fortlöpande överträdelse avseende skumplastbrickor och hårda brickor i ”nordvästra Europa” under perioden den 13 juni 2002 – 20 juni 2006.

3.

Tredje grunden: Sökandena gör gällande att kommissionen åsidosatt proportionalitetsprincipen, principen om likabehandling, kommissionens egna bötesriktlinjer och motiveringsskyldigheten, genom att, vid beräkningen av de bötesbelopp som sökandena skulle åläggas, inte beakta enskilda omständigheter som borde ha föranlett att dessa bötesbelopp sattes ned.

4.

Fjärde grunden: Sökandena gör gällande att kommissionen åsidosatt artikel 101 FEUF och artikel 23.2 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 genom att anse att Huhtamaki Oyj, i egenskap av koncernens yttersta holdingbolag och således i egenskap av indirekt moderbolag, är solidariskt ansvarig för dess tidigare indirekta dotterbolags påstådda deltagande i 1) en enda, fortlöpande överträdelse, inom sektorn för skumplastbrickor som används i livsmedelsförpackningar för detaljhandeln, i Frankrike från den 3 september 2004 – 24 november 2005, och 2) en enda, fortlöpande överträdelse, inom sektorn för skumplastbrickor som används i livsmedelsförpackningar för detaljhandeln, i Spanien och Portugal (gemensamt kallade ”sydvästra Europa”) från den 7 december 2000 – 18 januari 2005. Huhtamaki Oyj utövade inget avgörande inflytande över Huhtamaki France SA eller Huhtamaki Embalagens Portugal SA under de aktuella perioderna.