7.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 406/32


Tožba, vložena 11. septembra 2015 – Huhtamaki in Huhtamaki Flexible Packaging Germany/Komisija

(Zadeva T-530/15)

(2015/C 406/33)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Huhtamaki Oyj (Espoo, Finska) in Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co.KG (Ronsberg, Nemčija) (zastopniki: H. Meyer-Lindemann, C. Graf York von Wartenburg in L. Titze, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

člen 1(2) Sklepa Komisije C(2015)4336 final z dne 24. junija 2015 v zadevi AT.39563 – živilske embalaže za prodajo na drobno, razglasi za ničen v delu, v katerem je navedeno, da je družba Huhtamaki Oyj kršila člen 101 PDEU s tem, da je v obdobju, navedenem v členu 1(2)(d) Sklepa Komisije, sodelovala pri enotni in trajajoči kršitvi, sestavljeni iz več ločenih kršitev, v sektorju penastih pladnjev za živilsko embalažo za prodajo na drobno na ozemlju Španije od začetka kršitve na ozemlju Portugalske od 8. junija 2000; in

člen 1(3) Sklepa Komisije C(2015)4336 final z dne 24. junija 2015 v zadevi AT.39563 – živilske embalaže za prodajo na drobno, razglasi za ničen v delu, v katerem je navedeno, da sta tožeči stranki kršili člen 101 PDEU in člen 53 EGP s tem, da sta v obdobju, navedenem v členu 1(3)(c) Sklepa Komisije, sodelovali pri enotni in trajajoči kršitvi, sestavljeni iz več ločenih kršitev, v sektorju penastih pladnjev za živilsko embalažo za prodajo na drobno na ozemlju Belgije, Danske, Finske, Nemčije, Luksemburga, Nizozemske, Norveške, in Švedske; in

člen 1(5) Sklepa Komisije C(2015)4336 final z dne 24. junija 2015 v zadevi AT.39563 – živilske embalaže za prodajo na drobno, razglasi za ničen v delu, v katerem je navedeno, da je družba Huhtamaki Oyj kršila člen 101 PDEU s tem, da je v obdobju, navedenem v členu 1(5)(d) Sklepa Komisije, sodelovala pri enotni in trajajoči kršitvi, sestavljeni iz več ločenih kršitev, v sektorju penastih pladnjev za živilsko embalažo za prodajo na drobno na ozemlju Francije; in

člen 2(3) Sklepa Komisije C(2015)4336 final z dne 24. junija 2015 v zadevi AT.39563 – živilske embalaže za prodajo na drobno, razglasi za ničen v delu, v katerem tožečim strankam nalaga globe v skupnem znesku 1 0 8 06  000 EUR; in

člen 2(5) Sklepa Komisije C(2015)4336 final z dne 24. junija 2015 v zadevi AT.39563 – živilske embalaže za prodajo na drobno, razglasi za ničen v delu, v katerem družbi Huhtamaki Oyj nalaga globo v znesku 4 7 56  000 EUR; in

podredno, bistveno zmanjša globe, naložene tožečima strankama, in

Komisiji vsekakor naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: Komisija je kršila člen 101 DPEU in člen 53 EGP, ker je storila očitno napako v zvezi z dejanskim in pravnim stanjem in kršila obveznost obrazložitve s tem, da je ugotovila, da sta bili tožeči stranki v obdobju med 13. junijem 2002 in 20. junijem 2006 vpleteni v dejavnosti v povezavi s penastimi in trdimi pladnji v „severno zahodni Evropi“, ki jih je mogoče ob posamični obravnavi opredeliti kot ločene kršitve člena 101(1) DPEU in 53 EGP.

2.

Drugi tožbeni razlog: Komisija je kršila člen 101 DPEU in člen 53 EGP, ker je storila očitno napako pri presoji in kršila obveznost obrazložitve s tem, da je ugotovila, da sta tožeči stranki v obdobju med 13. junijem 2002 in 20. junijem 2006 sodelovali pri enotni in trajajoči kršitvi v povezavi s penastimi in trdimi pladnji v „severno zahodni Evropi“

3.

Tretji tožbeni razlog: Komisija je kršila načela sorazmernosti in enake obravnave, svoje smernice o načinu določanja glob in obveznost obrazložitve s tem, da ob določitvi glob(e) tožečim strankam ni upoštevala posamičnih okoliščin, ki so upravičevale znižanje teh glob.

4.

Četrti tožbeni razlog: Komisija je kršila člena 101 DPEU in člen 23(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 s tem, da je ugotovila, da je družba Huhtamaki Oyj kot končna holdinška družba in torej posredna matična družba solidarno odgovorna za zatrjevano kršitev njenih nekdanjih posrednih podružnic pri (i) enotni in trajajoči kršitvi v sektorju penastih in trdih pladnjev za živilsko embalažo za prodajo na drobno od 3. septembra 2004 do 24. novembra 2005, in (ii) enotni in trajajoči kršitvi v sektorju penastih pladnjev za živilsko embalažo za prodajo na drobno na območju Španije in Portugalske (ki sta skupaj imenovani „južno zahodna Evropa“) od 7. decembra 2000 do 18. januarja 2005. Družba Huhtamaki Oyj v zadevnih obdobjih ni odločilno vplivala na družbo Huhtamaki France SA ali družb Huhtamaki Embalagens Portugal SA.