7.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 406/32


Žaloba podaná 11. septembra 2015 – Huhtamaki a Huhtamaki Flexible Packaging Germany/Komisia

(Vec T-530/15)

(2015/C 406/33)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Huhtamaki Oyj (Espoo, Fínsko) a Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co.KG (Ronsberg, Nemecko) (v zastúpení: H. Meyer-Lindemann, C. Graf York von Wartenburg a L. Titze, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil článok 1 ods. 2 rozhodnutia Komisie C(2015) 4336 final z 24. júna 2015 vo veci AT.39563 – Potravinové obaly pre maloobchodný predaj v rozsahu, v akom sa v ňom konštatuje, že Huhtamaki Oyj porušila článok 101 ZFEÚ tým, že sa v období uvedenom v článku 1 ods. 2 písm. d) rozhodnutia Komisie zúčastnila na jedinom a pokračujúcom porušení, ktoré pozostávalo z niekoľkých samostatných porušení v sektore penových tácok používaných ako potravinové obaly pre maloobchodný predaj, a ktoré sa vzťahuje na územie Španielska od začiatku porušovania a na územie Portugalska od 8. júna 2000, a

zrušil článok 1 ods. 3 rozhodnutia Komisie C(2015) 4336 final z 24. júna 2015 vo veci AT.39563 – Potravinové obaly pre maloobchodný predaj v rozsahu, v akom sa v ňom konštatuje, že žalobkyne porušili článok 101 ZFEÚ a článok 53 Dohody o EHP tým, že sa v obdobiach uvedených v článku 1 ods. 3 písm. c) rozhodnutia Komisie zúčastnili na jedinom a pokračujúcom porušení, ktoré pozostávalo z niekoľkých samostatných porušení v sektore penových a pevných tácok používaných ako potravinové obaly pre maloobchodný predaj, a ktoré sa vzťahuje na územie Belgicka, Dánska, Fínska, Nemecka, Luxemburska, Holandska, Nórska a Švédska, a

zrušil článok 1 ods. 5 rozhodnutia Komisie C(2015) 4336 final z 24. júna 2015 vo veci AT.39563 – Potravinové obaly pre maloobchodný predaj v rozsahu, v akom sa v ňom konštatuje, že Huhtamaki Oyj porušila článok 101 ZFEÚ tým, že sa v obdobiach uvedených v článku 1 ods. 5 písm. d) rozhodnutia Komisie zúčastnila na jedinom a pokračujúcom porušení, ktoré pozostávalo z niekoľkých samostatných porušení v sektore penových tácok používaných ako potravinové obaly pre maloobchodný predaj, a ktoré sa vzťahuje na územie Francúzska, a

zrušil článok 2 ods. 3 rozhodnutia Komisie C(2015) 4336 final z 24. júna 2015 vo veci AT.39563 – Potravinové obaly pre maloobchodný predaj v rozsahu, v akom sa ním žalobkyniam ukladajú pokuty v celkovej sume 1 0 8 06  000 eur, a

zrušil článok 2 ods. 5 rozhodnutia Komisie C(2015) 4336 final z 24. júna 2015 vo veci AT.39563 – Potravinové obaly pre maloobchodný predaj v rozsahu, v akom sa ním spoločnosti Huhtamaki Oyj ukladá pokuta 4 7 56  000 eur, a

alternatívne podstatne znížil pokuty uložené žalobkyniam, a

v každom prípade uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Komisia porušila článok 101 ZFEÚ a článok 53 Dohody o EHP, keďže sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia skutkových okolností a zjavne nesprávneho právneho posúdenia a porušila svoju povinnosť odôvodnenia tým, že konštatovala, že žalobkyne boli zapojené do činností v súvislosti s penovými a pevnými táckami v „severozápadnej Európe“ v období od 13. júna 2002 do 20. júna 2006, ktoré možno jednotlivo kvalifikovať ako samostatné porušenia článku 101 ods. 1 ZFEÚ a článku 53 Zmluvy o EHP.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Komisia porušila článok 101 ZFEÚ a článok 53 Dohody o EHP, keďže sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia a porušila svoju povinnosť odôvodnenia tým, že konštatovala, že žalobkyne sa zúčastnili na jedinom a pokračujúcom porušení v súvislosti s penovými a pevnými táckami v „severozápadnej Európe“ počas obdobia od 13. júna 2002 do 20. júna 2006.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že Komisia porušila zásady proporcionality a rovnosti zaobchádzania, svoje vlastné usmernenia k metóde stanovovania pokút a povinnosť odôvodnenia tým, že pri stanovení pokuty (pokút) uloženej (uložených) žalobkyniam neprihliadla na osobitné okolnosti, ktoré zaručovali zníženie pokút pre žalobkyne.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Komisia porušila článok 101 ZFEÚ a článok 23 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 tým, že konštatovala, že Huhtamaki Oyj je spoločne a nerozdielne zodpovedná, ako vrcholná spoločnosť koncernu, a teda ako nepriama materská spoločnosť, za údajnú účasť svojich bývalých nepriamych dcérskych spoločností (i) na jedinom a pokračujúcom porušení v sektore penových tácok používaných ako potravinové obaly pre maloobchodný predaj na území Francúzska od 3. septembra 2004 do 24. novembra 2005 a (ii) na jedinom a pokračujúcom porušení v sektore penových tácok používaných ako potravinové obaly pre maloobchodný predaj na území Španielska a Portugalska (spolu ďalej len ako „juhozápadná Európa“) od 7. decembra 2000 do 18. januára 2005. Huhtamaki Oyj neuplatňovala rozhodujúci vplyv na Huhtamaki France SA alebo Huhtamaki Embalagens Portugal SA v priebehu predmetných období.