7.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 406/32


11. septembril 2015 esitatud hagi – Huhtamaki ja Huhtamaki Flexible Packaging Germany versus komisjon

(Kohtuasi T-530/15)

(2015/C 406/33)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Huhtamaki Oyj (Espoo, Soome) ja Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co.KG (Ronsberg, Saksamaa) (esindajad: advokaadid H. Meyer-Lindemann, C. Graf York von Wartenburg ja L. Titze)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 24. juuni 2015. aasta otsuse C(2015)4336 final, juhtum AT.39563 – Toiduainete pakendamine jaemüügiks, artikli 1 lõige 2 selles osas, milles leiti, et Huhtamaki Oyj on rikkunud ELTL artiklit 101, osaledes komisjoni otsuse artikli 1 lõike 2 punktis d nimetatud ajavahemikul mitmest rikkumisest koosnevas ühes vältavas rikkumises jaemüügis toiduainete pakendamiseks mõeldud vahtpolüstüreenaluste sektoris, tehes seda Hispaania territooriumil rikkumise algusest peale ja Portugalis alates 8. juunist 2000.

tühistada komisjoni 24. juuni 2015. aasta otsuse C(2015)4336 final, juhtum AT.39563 – Toiduainete pakendamine jaemüügiks, artikli 1 lõige 3 selles osas, milles leiti, et hagejad on rikkunud ELTL artiklit 101 ja EMP-lepingu artiklit 53, osaledes komisjoni otsuse artikli 1 lõike 3 punktis c nimetatud ajavahemikel mitmest rikkumisest koosnevas ühes vältavas rikkumises jaemüügis toiduainete pakendamiseks mõeldud vahtpolüstüreenaluste ja jäikade aluste sektoris, tehes seda Belgia, Taani, Soome, Saksamaa, Luksemburgi, Madalmaade, Norra ja Rootsi territooriumil;

tühistada komisjoni 24. juuni 2015. aasta otsuse C(2015)4336 final, juhtum AT.39563 – Toiduainete pakendamine jaemüügiks, artikli 1 lõige 5 selles osas, milles leiti, et Huhtamaki Oyj on rikkunud ELTL artiklit 101, osaledes komisjoni otsuse artikli 1 lõike 5 punktis d nimetatud ajavahemikel mitmest rikkumisest koosnevas ühes vältavas rikkumises jaemüügis toiduainete pakendamiseks mõeldud vahtpolüstüreenaluste sektoris Prantsusmaa territooriumil;

tühistada komisjoni 24. juuni 2015. aasta otsuse C(2015)4336 final, juhtum AT.39563 – Toiduainete pakendamine jaemüügiks, artikli 2 lõige 3 selles osas, millega hagejatele on määratud trahv summas 1 0 8 06  000 eurot;

tühistada komisjoni 24. juuni 2015. aasta otsuse C(2015)4336 final, juhtum AT.39563 – Toiduainete pakendamine jaemüügiks, artikli 2 lõige 5 selles osas, millega Huhtamaki Oyj-le on määratud trahv summas 4 7 56  000 eurot;

teise võimalusena vähendada oluliselt hagejatele määratud trahve;

mõista kohtukulud igal juhul välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on komisjon rikkunud ELTL artiklit 101 ja EMP-lepingu artiklit 53, kuna ta tegi mitu ilmselget õiguslikku ja faktiviga ning jättis täitmata põhjendamiskohustuse, kui ta leidis, et hagejad tegutsesid vahtpolüstüreenaluste ja jäikade aluste valdkonnas „Loode-Euroopas” ajavahemikul 13. juunist 2002 kuni 20. juunini 2006, mida eraldi võetuna võib kvalifitseerida ELTL artikli 101 ja EMP-lepingu artikli 53 mitmesugusteks rikkumisteks.

2.

Teise väite kohaselt on komisjon rikkunud ELTL artiklit 101 ja EMP-lepingu artiklit 53, kuna ta tegi ilmselge hindamisvea ja jättis täitmata põhjendamiskohustuse, kui ta leidis, et hagejad osalesid ühes vältavas rikkumises vahtpolüstüreenaluste ja jäikade aluste valdkonnas „Loode-Euroopas” ajavahemikul 13. juunist 2002 kuni 20. juunini 2006.

3.

Kolmanda väite kohaselt on komisjon rikkunud proportsionaalsuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid ning omaenda suuniseid trahvide arvutamise kohta, samuti põhjendamiskohustust, kuna ta jättis hagejatele trahvide määramisel arvestamata teatavad asjaolud, millest tulenevalt oleks hagejatele määratavat trahvi tulnud vähendada.

4.

Neljanda väite kohaselt on komisjon rikkunud ELTL artiklit 101 ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 23 lõiget 2, kui ta leidis, et Huhtamaki Oyj kui kontserni valdusettevõtja ja seega kaudselt emaettevõtja on solidaarselt vastutav oma varasemate tütarettevõtjate väidetava osalemise eest (i) ühes vältavas rikkumises jaemüügis toiduainete pakendamiseks mõeldud vahtpolüstüreenaluste sektoris Prantsusmaa territooriumil 3. septembrist 2004 kuni 24. novembrini 2005, ja (ii) ühes vältavas rikkumises jaemüügis toiduainete pakendamiseks mõeldud vahtpolüstüreenaluste sektoris Hispaania ja Portugali territooriumil (neile on viidatud koos kui „Edela-Euroopale”) 7. detsembrist 2000 kuni 18. jaanuarini 2005. Asjassepuutuvatel ajavahemikel ei olnud Huhtamaki Oyj-l otsustavat mõju Huhtamaki France SA või Huhtamaki Embalagens Portugal SA tegevuse üle.