26.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 354/53


Acțiune introdusă la 10 septembrie 2015 – Italmobiliare și alții/Comisia

(Cauza T-523/15)

(2015/C 354/64)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamante: Italmobiliare SpA (Milano, Italia), Sirap-Gema SpA (Verolanuova, Italia), Sirap France SAS (Noves, Francia), Petruzalek GmbH (Tattendorf, Austria), Petruzalek kft (Budapesta, Ungaria), Petruzalek s.r.o. (Bratislava, Slovacia), Petruzalek s.r.o. (Břeclav, Republica Cehă) (reprezentanți: M. Siragusa, avocat, F. Moretti, avocat, A. Bardanzellu, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

cu titlu preliminar, dispunerea unei expertize din oficiu pentru efectuarea unei analize economice a cauzei;

anularea deciziei în măsura în care s-a acordat societății Linpac beneficiul imunității la sancțiuni prevăzut în Comunicarea Comisiei privind imunitatea la amenzi și reducerea cuantumului amenzilor în cauzele referitoare la înțelegeri (în continuare „Comunicarea”);

anularea deciziei în măsura în care comportamentele sancționate au fost reproșate de asemenea societății Italmobiliare, aceasta fiind obligată în solidar la plata amenzilor;

reducerea cuantumului sancțiunilor aplicate;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor cu procesul.

Motivele și principalele argumente

Prezenta acțiune se îndreaptă împotriva aceleiași decizii atacate în cauza T-522/15, CCPL și alții/Comisia.

În susținerea acțiunii, reclamantele invocă patru motive.

1.

Primul motiv: încălcarea Comunicării și a principiului egalității de tratament ca urmare a acordării de către Comisie a beneficiului imunității societății Linpac, chiar dacă nu au fost îndeplinite condițiile necesare prevăzute de comunicarea respectivă.

2.

Al doilea motiv: încălcarea articolului 101 TFUE, a principiului securității juridice, a caracterului personal al pedepselor și a prezumției de nevinovăție, prevăzute la articolul 6 alineatul (2) și la articolul 7 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Convenția”) și la articolele 48 și 49 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (în continuare „Carta de la Nisa”), încălcarea dreptului fundamental la proprietate prevăzut la articolul 1 din Protocolul adițional la Convenție, precum și la articolele 17 și 21 din Carta de la Nisa, precum și încălcarea principiilor nediscriminării și egalității de tratament, ca urmare a stabilirii în mod eronat de către Comisie a răspunderii solidare în sarcina Italmobiliare, în calitate de societate-mamă, pentru acte săvârșite de societăți controlate.

3.

Al treilea motiv: încălcarea articolului 101 TFUE, a articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 167), a Orientărilor privind calcularea amenzilor aplicate în temeiul articolului 23 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 (în continuare „Orientările”), precum și a principiilor proporționalității și egalității de tratament în legătură cu determinarea următoarelor elemente/parametri de calcul al sancțiunilor: (i) valoarea vânzărilor; (ii) cuantumul pentru gravitate; (iii) entry fee; (iv) adaptări ale cuantumului de bază (în special neluarea în considerare a stării de criză a sectorului); (v) pragul de sancționare maxim potrivit articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1/2003; și (vi) reducerea insuficientă a sancțiunilor ca urmare a duratei lungi a procedurii; precum și, în sfârșit, încălcarea articolului 101 TFUE, a Orientărilor și a obligației de motivare în legătură cu neadmiterea cererii de aplicare a punctului 35 din Orientările menționate.

4.

Al patrulea motiv: reclamanții solicită ca, în temeiul articolului 31 din Regulamentul nr. 1/2003, Tribunalul Uniunii Europene să își exercite competența de fond și, chiar și în cazul respingerii motivelor precedente ale acțiunii, să substituie propria apreciere celei a Comisiei și să reducă cuantumul total al amenzilor aplicate în decizie.