26.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 354/53


2015 m. rugsėjo 10 d. pareikštas ieškinys byloje Italmobiliare ir kt./Komisija

(Byla T-523/15)

(2015/C 354/64)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovės: Italmobiliare SpA (Milanas, Italija), Sirap-Gema SpA (Verolanuova, Italija), Sirap France SAS (Novas, Prancūzija), Petruzalek GmbH (Tattendorf, Austrija), Petruzalek kft (Budapeštas, Vengrija), Petruzalek s.r.o. (Bratislava, Slovakija), Petruzalek s.r.o. (Bržeclavas, Čekijos Respublika), atstovaujamos advokato M. Siragusa, advokato F. Moretti, advokato A. Bardanzellu

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

pirma, gauti ekspertų šio atvejo ekonominės analizės ataskaitą;

panaikinti sprendimą tiek, kiek jame nuspręsta, kad atleidimas nuo baudų pagal Komisijos Pranešimą dėl atleidimo nuo baudų ir baudų sumažinimo kartelių bylose (toliau – Pranešimas) taikomas Linpac;

panaikinti sprendimą tiek, kiek juo baustini veiksmai priskirti ir Italmobiliare ir jai solidariai paskirtas baudos mokėjimas;

sumažinti paskirtų baudų dydžius;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas ir honorarus.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis ieškinys taip pat pareikštas dėl sprendimo, ginčijamo byloje T-522/15, CCPL ir kt./Komisija.

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su Pranešimo ir vienodo požiūrio principo pažeidimu, nes Komisija taikė atleidimą nuo baudų Linpac, nors pačios būtinos sąlygos, numatytos Pranešime, nebuvo įvykdytos.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su SESV 101 straipsnio, teisinio saugumo principo, personalizuotos bausmės ir nekaltumo prezumpcijos, kaip numatyta Europos žmogaus teisių konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 2 dalyje ir 7 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 48 ir 49 straipsniuose, pagrindinės teisės į nuosavybę, numatytos Konvencijos papildomo protokolo 1 straipsnyje, Konvencijos 14 straipsnio ir Chartijos 17 ir 21 straipsnių pažeidimo ir nediskriminavimo ir vienodo požiūrio principų pažeidimo, nes Komisija klaidingai nusprendė, kad Italmobiliare yra solidariai atsakinga, kaip patronuojanti bendrovė, už jos kontroliuojamos bendrovės veiksmus.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su SESV 101 straipsnio ir 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205) 23 straipsnio, Pagal Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalies a punktą skirtų baudų apskaičiavimo gairių (toliau – Gairės) ir proporcingumo bei vienodo požiūrio principų pažeidimu nustatant šiuos baudų skaičiavimo elementus/parametrus: (i) pardavimų vertė; (ii) suma pagal sunkumą; (iii) entry fee; (iv) pagrindinės sumos koregavimas (konkrečiai, neatsižvelgimas į sektoriaus krizę); (v) maksimali įstatyminė riba pagal Reglamento 1/2003 23 straipsnio 2 dalį ir (vi) nepakankamas baudų sumažinimas dėl ilgos proceso trukmės; ir galiausiai SESV 101 straipsnio, Gairių ir pareigos motyvuoti pažeidimas, kiek tai susiję su prašymo taikyti Gairių 35 punktą atmetimu.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas: ieškovės teigia, kad remiantis Reglamento Nr. 1/2003 31 straipsnius Europos Sąjungos Bendrasis Teismas turi pasinaudoti savo neribota jurisdikcija ir net jei aukščiau minėti teisiniai pagrindai būtų atmesti, jis turi pakeisti Komisijos vertinimą savuoju ir bet kuriuo atveju sumažinti visas sprendime nustatytas baudas.