26.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 354/52


Acțiune introdusă la 10 septembrie 2015 – CCPL și alții/Comisia

(Cauza T-522/15)

(2015/C 354/63)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamante: CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC (Reggio Emilia, Italia), Coopbox group SpA (Reggio Emilia, Italia), Poliemme Srl (Reggio Emilia, Italia), Coopbox Hispania, SL (Lorca, Spania), Coopbox Eastern s.r.o. (Nové Mesto nad Váhom, Slovacia) (reprezentanți: S. Bariatti și E. Cucchiara, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

anularea amenzii aplicate reclamantelor; sau

în subsidiar, reducerea cuantumului acesteia; și, în orice caz,

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prezenta acțiune este îndreptată împotriva Deciziei C(2015) 4336 final a Comisiei din 24 iunie 2015 în cazul AT.39563 – Ambalaje alimentare pentru vânzarea cu amănuntul, având ca obiect încălcarea articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

În susținerea acțiunii, reclamantele invocă cinci motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe abuzul de putere constând în lipsa cercetării și a motivării cu privire la existența unor efecte care decurg din încălcare

În această privință se arată că comportamentele imputate sunt practic lipsite de efecte, astfel cum rezultă din documentele de cercetare și așa cum recunoaște și Comisia în decizia atacată. O asemenea împrejurare ar fi trebuit să fie luată în considerare la evaluarea generală a gravității încălcărilor și, prin urmare, la cuantificarea amenzii aplicabile. Totuși decizia atacată nu ține seama de acest aspect, fără a oferi nicio motivare în această privință.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea principiilor proporționalității și adecvării la stabilirea cuantumului de bază al sancțiunii

În această privință se afirmă că la calculul cuantumului de bază al sancțiunii decizia atacată a luat în considerare valoarea vânzărilor realizate în ultimul an de participare la încălcare, deși valoarea respectivă nu era nicidecum reprezentativă pentru forța reală pe care o aveau pe piață reclamantele și celelalte părți din procedură.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003

În această privință, se afirmă că valoarea pe care Comisia a luat-o în considerare pentru a calcula limita de 10 % prevăzută la articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 este vădit eronată, întrucât:

include totalitatea volumului de vânzări ale grupului CCPL, deși Comisia nu a făcut dovada așa-numitei parental liability a societății-mamă din cadrul grupului;

include volumul de vânzări al unor entități care nu mai făceau parte din grup la momentul adoptării deciziei;

nu ia în considerare în niciun mod anumite împrejurări specifice ale structurii volumului de vânzări atribuit grupului CCPL.

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe încălcarea principiilor proporționalității și egalității de tratament la stabilirea cuantumului sancțiunii

În această privință, se arată că decizia atacată nu ar fi luat deloc în considerare grava situație de criză în care se afla sectorul ambalajelor și că amenda aplicată reclamantelor ar fi vădit și nejustificat de disproporționată față de cea aplicată celorlalte părți.

5.

Al cincilea motiv, întemeiat pe încălcarea de către Comisia Europeană a obligației de motivare prevăzute la articolul 296 TFUE, întrucât a ținut seama numai în parte de elementele furnizate de grupul CCPL, referitoare la lipsa capacității contributive

Decizia atacată, chiar dacă recunoștea situația de criză foarte gravă în care se aflau reclamantele, nu ar fi ținut seama de ea la stabilirea sancțiunii.