26.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 354/52


Žaloba podaná dne 10. září 2015 – CCPL a další v. Komise

(Věc T-522/15)

(2015/C 354/63)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC (Reggion Emilia, Itálie), Coopbox group SpA (Reggio Emilia, Itálie), Poliemme Srl (Reggio Emilia, Itálie), Coopbox Hispania, SL (Lorca, Španělsko), Coopbox Eastern s.r.o. (Nové Mesto nad Váhom, Slovensko) (zástupci: S. Bariatti, advokát, E. Cucchiara, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil pokutu uloženou žalobkyním; nebo

podpůrně snížil její výši, a v každém případě

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Tato žaloba je podána proti rozhodnutí Evropské komise č. C(2015)4336 final ze dne 24. června ve věci AT.39563 – Potravinové obaly pro maloobchodní prodej, jehož předmětem je porušení článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně pět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z překročení pravomoci pro nedostatečné šetření a odůvodnění v otázce existence účinků vyplývajících z protiprávního jednání.

V této souvislosti se uvádí, že k vytýkaným jednáním prakticky nedošlo, jak vyplývá z vyšetřovacích spisů a jak též uznala Komise v napadeném rozhodnutí. K této okolnosti mělo být náležitě přihlédnuto při celkovém posouzení závažnosti protiprávního jednání, a tudíž při vyčíslení uložených pokut. Napadené rozhodnutí však tento aspekt ponechává bez povšimnutí, aniž by pro to uvádělo jakékoli odůvodnění.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení zásad proporcionality a účelnosti při stanovení základní výše sankce.

V této souvislosti se uvádí, že pro výpočet základní výše pokuty zohlednilo napadené rozhodnutí hodnotu prodejů uskutečněných v posledním roce účasti na protiprávním jednání, přestože tato hodnota nikterak nepředstavuje skutečnou tržní sílu žalobkyň a ostatních účastníků řízení.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1/2003.

V této souvislosti se uvádí, že hodnota, kterou Komise zohlednila pro účely výpočtu hranice 10 % stanovené v čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1/2003, je zjevně chybná, neboť tento údaj:

zahrnuje celý obrat skupiny CCPL, třebaže Komise nijak neprokázala tzv. parental liability mateřské společnosti skupiny;

zahrnuje obrat subjektu, který v době vydání rozhodnutí již nebyl součástí skupiny CCPL;

nikterak nezohledňuje některé specifické okolnosti složení obratu přičítaného skupině CCPL.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení zásad proporcionality a rovného zacházení při určení subjektu, jemuž se ukládá sankce.

V této souvislosti se uvádí, že napadené rozhodnutí ani v nejmenším nezohlednilo vážnou krizi, které čelí obalový průmysl a že pokuta uložená žalobkyním je zjevně a neodůvodněně nepřiměřená v porovnání s jinými společnostmi.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z porušení povinnosti uvést odůvodnění zakotvené v článku 296 SFEU, kterého se dopustila Evropská komise, jelikož jen z části zohlednila poznatky poskytnuté skupinou CCPL týkající se platební neschopnosti.

Přestože napadené rozhodnutí uznalo existenci vážné krize, jíž žalobkyně čelí, dostatečně ji nezohlednilo při odstupňování sankce.