26.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 354/52


Жалба, подадена на 10 септември 2015 г. — CCPL и др./Комисия

(Дело T-522/15)

(2015/C 354/63)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподатели: CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC (Reggio Emilia, Италия), Coopbox group SpA (Reggio Emilia, Италия), Poliemme Srl (Reggio Emilia, Италия), Coopbox Hispania, SL (Lorca, Испания), Coopbox Eastern s.r.o. (Nové Mesto nad Váhom, Словакия) (представители: S. Bariatti, avvocato, E. Cucchiara, avvocato)

Ответник:Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

Да отмени наложената на жалбоподателите имуществена санкция; или

При условията на евентуалност, да намали нейния размер; и във всички случаи

Да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Настоящата жалба е подадена срещу Решение на Европейската комисия от 24 юни 2015 г., № C(2015) 4336 окончателен по преписка AT.39563 — Опаковки на храни за търговия на дребно, с предмет нарушение на член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

В подкрепа на своята жалба жалбоподателите излагат пет основания.

1.

Първото основание, отнасящо се до превишаване на власт поради непълнота на разследването и липса на мотиви относно съществуването на последици, произтичащи от нарушението.

В това отношение се изтъква, че оспорените действия на практика не са извършени, видно от представените доказателства и както се признава и от Комисията в обжалваното решение. Това обстоятелство е следвало да бъде разгледано с дължимото внимание при общата преценка за тежестта на нарушенията, и вследствие на това, при определянето на размера на наложените имуществени санкции. В обжалваното решение обаче този аспект отсъства, без да се излагат мотиви в това отношение.

2.

Второто основание, отнасящо се до нарушение на принципите на пропорционалност и на целесъобразност при определянето на основния размер на санкцията.

В това отношение се твърди, че за целите на определянето на основата на имуществената санкция обжалваното решение взема пред вид стойността на продажбите, реализирани през последната година на участие в нарушението, макар и тази стойност всъщност да не е представителна за истинските пазарни позиции на жалбоподателите и на другите участници в производството.

3.

Третото основание, отнасящо се до нарушение на член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003.

В това отношение се твърди, че стойността, която е взета пред вид от Комисията, за определяне на предвидения в член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 лимит от 10 %, е явно неправилна, тъй като:

В нея е включен целият оборот на Групата CCPL, докато Комисията всъщност не доказва т.нар. parental liability на дружеството майка на Групата;

Включва оборота на предприятия, които към момента на вземане на решението вече не са били част от Групата CCPL;

Изобщо не взема предвид някои конкретни обстоятелства при разпределението на възприетия за Групата CCPL оборот.

4.

Четвъртото основание, отнасящо се до нарушение на принципите на пропорционалност и на равно третиране при определянето на размера на санкцията.

В това отношение се изтъква, че обжалваното решение не отчита и в най-малка степен положението на тежка криза, в което се намира отрасълът на хранителните опаковки и че наложената на жалбоподателите санкция е неоснователно явно непропорционална в сравнение с наложената на другите участници.

5.

Петото основание, отнасящо се до нарушение от страна на Европейската комисия на задължението й за мотивиране, записано в член 296 ДФЕС, като не е изложила мотиви за това, че само частично е отчела представените от Групата CCPL доказателства, свързани с липсата на данъчен капацитет.

Като само признава състоянието на най-тежка криза, в което се намират жалбоподателите, обжалваното решение не взема пред вид в достатъчна степен това при определянето на санкцията.