3.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 363/41


Skarga wniesiona w dniu 26 sierpnia 2015 r. – Deutsche Lufthansa/Komisja

(Sprawa T-492/15)

(2015/C 363/50)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Deutsche Lufthansa (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat A. Martin-Ehlers)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2014 r. w sprawie SA.21121 (C 29/2008) (ex NN 54/2007) – Lotnisko Hahn i Ryanair;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi, co następuje:

błędy proceduralne z powodu braku dalszych konsultacji ze skarżącą w roku 2014,

niepełne przedstawienie sprawy, chociaż okoliczności faktyczne były znane pozwanej w chwili wydania zaskarżonej decyzji,

błędne odtworzenie okoliczności faktycznych, gdyż Komisja zarysowuje nieprawdziwy obraz sprawy z powodu nieuwzględnienia określonych faktów,

oczywiste sprzeczności w zaskarżonej decyzji,

błędna ocena prawna środków na rzecz rozpatrywanego lotniska w zakresie, w jakim niektóre środki nie zostały zakwalifikowane jako pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, a inne zostały zakwalifikowane jako pomoc państwa zgodna ze wspólnym rynkiem,

błędna ocena prawna środków na rzecz wspomnianych linii lotniczych, gdyż stanowią one środki przyznawane przez państwo w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.