3.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 363/41


26. augustil 2015 esitatud hagi – Deutsche Lufthansa versus komisjon

(Kohtuasi T-492/15)

(2015/C 363/50)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Deutsche Lufthansa AG (Köln, Saksamaa) (esindaja: advokaat A. Martin-Ehlers)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni 1. oktoobri 2014. aasta otsus asjas SA.21121 – Flughafen Hahn ja Ryanair (C 29/2008) (ex NN 54/2007);

mõista menetluse kulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks väidab hageja sisuliselt järgmist:

menetluses esines rikkumine seetõttu, et hagejaga ei toimunud 2014. aastal rohkem vestlusi,

juhtumi kirjeldus oli puudulik, kuigi vaidlustatud otsuse tegemise ajal olid asjaolud kostjale teada,

asjaolusid kirjeldati valesti, kuna komisjon jättis teatavad asjaolud arvestamata ja seega andis asjast vale ettekujutuse,

vaidlustatud otsuses olid ilmsed vastuolud,

asjassepuutuva lennujaama kasuks eksiti meetmetele õiguslikku hinnangut andes osas, milles teatavaid meetmeid ei peetud riigiabiks ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses ja teisi meetmeid käsitati siseturuga kokkusobiva riigiabina,

asjassepuutuva lennujaama kasuks eksiti meetmetele õiguslikku hinnangut andes, kuna neid esitati riiklike meetmetena ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses.