5.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 328/19


Жалба, подадена на 27 юли 2015 г. — Islamic Republic of Iran Shipping Lines и др./Съвет

(Дело T-434/15)

(2015/C 328/19)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Техеран, Иран); Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (Техеран); Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (Техеран); Khazar Sea Shipping Lines (Свободна зона, Анзали, Иран); Rahbaran Omid Darya Ship Management Co. (Техеран); Irinvestship Ltd (Лондон, Обединено кралство); and IRISL Europe GmbH (Хамбург, Германия) (представители: M. Taher, Solicitor и M. Malek, QC и R. Blakeley, Barrister)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да осъди Съвета да заплати обезщетение на жалбоподателите в размер, който да бъде определен в хода на производството, но не по-малко от 57 1 0 40  504 USD, заедно с дължимата лихва, и

да осъди Съвета да заплати разноските на жалбоподателите.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат едно основание, с което твърдят, че наложените им от Съветът на ЕС ограничителни мерки представляват достатъчно сериозно нарушение на задълженията, чиято цел е да бъдат предоставени определени права на жалбоподателите, поради което следва да се ангажира извъндоговорната отговорност на ЕС. Това нарушение е причинило пряко значителни имуществени и неимуществени вреди на жалбоподателите, за които те имат право на обезщетение.