28.9.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 320/40


Sag anlagt den 27. juli 2015 — Bank Saderat mod Rådet

(Sag T-433/15)

(2015/C 320/58)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Bank Saderat plc (London, Det forenede Kongerige) (ved Solicitor S. Jeffrey, S. Ashley og A. Irvine og Barrister M-E. Demetriou og R. Blakeley)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Rådet tilpligtes at betale følgende beløb til sagsøgeren:

8 8 9 06  191 EUR for økonomisk skade ind til datoen for dette søgsmål

8 7 13  285 EUR i renter på det i ovenstående punkt 1) nævnte beløb plus en rente på 10  377 pr. dag ind til datoen for afgørelsen, subsidiært med anvendelse af Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner på + 2 % pr. år ind til datoen for afgørelsen, mere subsidiært med anvendelse af en rentesats og for en periode, som Domstolen fastsætter

en daglig takst på 54  716 EUR for økonomisk skade løbende fra datoen for anlæggelse af dette søgsmål ind til afslutningen af proceduren

renter på det samlede beløb, der beregnes i henhold til ovenstående punkt 3) med en rentesats på 4,2601 % pr. år ind til datoen for afgørelsen, subsidiært med anvendelse af Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner på + 2 % pr. år ind til datoen for afgørelsen, mere subsidiært med anvendelse af en rentesats og for en periode, som Domstolen fastsætter

3 2 9 64  320 EUR for økonomisk skade fra datoen for afslutningen af proceduren

1 0 00  000 EUR for ikke-økonomisk skade

renter for perioden efter afgørelsen på de i ovenstående punkt 1) — 6) nævnte beløb med anvendelse af en rentesats på 4,2601 % pr. år ind til betalingsdatoen, subsidiært med anvendelse af Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner på + 2 % pr. år ind til betalingsdatoen, mere subsidiært med anvendelse af en rentesats og for en periode, som Domstolen fastsætter

sagsøgers omkostninger i forbindelse med anlæggelse af dette søgsmål

Rådet tilpligtes at betale sagsøgerens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren gør gældende, at det forhold, at Rådet for Den Europæiske Union har indført restriktive foranstaltninger over for sagsøgeren, udgør en tilstrækkelig grov tilsidesættelse af de forpligtelser, der har til formål at tillægge sagsøgeren rettigheder, og EU ifalder følgelig ansvar uden for kontrakt.

Sagsøgeren er af den opfattelse, at denne tilsidesættelse var direkte årsag til, at sagsøgeren blev påført et betydelig økonomisk og ikke-økonomisk tab, som sagsøgeren har krav på at få erstattet.