28.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 320/40


Иск, предявен на 27 юли 2015 г. — Bank Saderat/Съвет

(Дело T-433/15)

(2015/C 320/58)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Bank Saderat plc (Лондон, Обединено кралство) (представители: S. Jeffrey, S. Ashley и A. Irvine, Solicitors, и M-E. Demetriou и R. Blakeley, Barristers)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на ищеца

Ищецът моли Общия съд:

да осъди Съвета да заплати на ищеца следните суми:

8 8 9 06  191 EUR за имуществените вреди, претърпени до датата на предявяване на настоящия иск,

8 7 13  285 EUR за лихвите върху посочената по-горе в първото тире сума, заедно с дневна лихва от 10  377 EUR до датата на обявяване на съдебното решение, при условията на евентуалност по основния лихвен процент на Европейската централна банка за основни операции по рефинансиране, увеличен с два процента годишно, до датата на обявяване на съдебното решени и при условията на евентуалност спрямо последното — по лихвен процент и за период, които Общият съд намира за подходящи,

сума в размер на 54  716 EUR на ден за имуществените вреди, претърпени от датата на настоящия иск до края на периода, в който трябва да се предявят исканията,

лихва върху общата сума, изчислена съгласно третото тире по-горе, от 4,2601 % годишно до датата на обявяване на съдебното решение, при условията на евентуалност по основния лихвен процент на Европейската централна банка за основни операции по рефинансиране, увеличен с два процента годишно, до датата на обявяване на съдебното решение и при условията на евентуалност спрямо последното — по лихвен процент и за период, които Общият съд намира за подходящи,

3 2 9 64  320 EUR за имуществените вреди от датата, на която приключва периодът, в който трябва да се предявят исканията,

1 0 00  000 EUR за неимуществени вреди,

начислявана след обявяване на съдебното решение лихва върху сумите по тирета от едно до шест по-горе от 4,2601 % годишно до датата на плащане, при условията на евентуалност по основния лихвен процент на Европейската централна банка за основни операции по рефинансиране, увеличен с два процента годишно, до датата на плащане и при условията на евентуалност спрямо последното — по лихвен процент и за период, които Общият съд намира за подходящи, и

разноските на Bank по настоящия иск,

да осъди Съвета да заплати направените от ищеца съдебни разноски.

Основания и основни доводи

Ищецът изтъква, че наложените за него от Съвета на ЕС ограничителни мерки водят до достатъчно тежко неизпълнение на задълженията да му бъдат предоставени права и че поради това ЕС носи извъндоговорна отговорност.

Според ищеца това неизпълнение е пряка причина за претърпените от него значителни имуществени и неимуществени вреди, за които той трябва да получи обезщетение.