12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/26


Sag anlagt den 26. juli 2015 — Mahmoudian mod Rådet

(Sag T-406/15)

(2015/C 337/26)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Fereydoun Mahmoudian (Teheran, Iran) (ved advokaterne A. Bahrami og N. Korogiannakis)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Sagen antages til realitetsbehandling, og sagsøgerne gives medhold.

Rådet tilpligtes at overføre et beløb på 2 2 27  000 EUR i erstatning for økonomisk skade og et beløb på 6 00  000 EUR for ikke-økonomisk skade.

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført et enkelt anbringende, der i det væsentlige er identisk med eller ligner det anbringende, der er fremsat i sag T-405/15, Fulmen mod Rådet.