12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/26


Иск, предявен на 26 юли 2015 г. — Mahmoudian/Съвет

(Дело T-406/15)

(2015/C 337/26)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Fereydoun Mahmoudian (Техеран, Иран) (представители: A. Bahrami и N. Korogiannakis, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания

Ищецът иска от Общия съд:

да обяви иска за допустим и основателен;

да осъди Съвета да заплати сумата от 2 2 27  000 EUR като обезщетение за имуществените вреди и сумата от 6 00  000 EUR като обезщетение за неимуществените вреди;

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска ищецът излага едно основание, което по същество е идентично или сходно с основанието, изложено по дело T-405/15, Fulmen/Съвет.