12.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 337/25


Talan väckt den 25 juli 2015 – Fulmen mot rådet

(Mål T-405/15)

(2015/C 337/25)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Fulmen (Teheran, Iran) (ombud: advokaterna A. Bahrami och N. Korogiannakis)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förklara att talan kan tas upp till prövning och är välgrundad,

förplikta rådet att betala ett belopp på 1 1 0 09  560 euro för ekonomisk skada och ett belopp på 1 00  000 euro för ideell skada, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden en enda grund bestående i att rådet har gjort sig skyldig till en allvarlig och klar överträdelse som utgör maktmissbruk..

Sökanden gör gällande att rådet inte förfogade över någon som helst bevisning gentemot honom som gav stöd för motiveringen till att sökandens namn fördes upp på förteckningen över personer och enheter som är föremål för de restriktiva åtgärder som vidtagits. Enligt sökanden har rådet använt de angripna bestämmelserna för att skada Irans industriella kapacitet och ekonomiska utveckling.