12.10.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 337/25


Beroep ingesteld op 25 juli 2015 — Fulmen/Raad

(Zaak T-405/15)

(2015/C 337/25)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Fulmen (Teheran, Iran) (vertegenwoordigers: A. Bahrami en N. Korogiannakis, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies

De vordering ontvankelijk en gegrond verklaren;

de Raad gelasten 1 1 0 09  560 EUR te betalen als vergoeding voor materiële schade en 1 00  000 EUR als vergoeding voor immateriële schade;

de Raad verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster één middel aan, waarmee zij stelt dat de Raad blijk heeft gegeven van een ernstige en gekwalificeerde schending, in die zin dat zelfs sprake is van misbruik van bevoegdheid.

Verzoekster betoogt dat de Raad niet over voor haar bezwarend bewijs beschikte ter staving van de motivering van haar plaatsing op de lijst van personen en entiteiten die zijn onderworpen aan de tegen Iran vastgestelde beperkende maatregelen en dat hij de betrokken maatregelen heeft gebruikt om de industriële capaciteit van Iran en de economische ontwikkeling van dat land te ondermijnen.