12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/25


Sag anlagt den 25. juli 2015 — Fulmen mod Rådet

(Sag T-405/15)

(2015/C 337/25)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Fulmen (Teheran, Iran) (ved advokaterne A. Bahrami og N. Korogiannakis)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Sagen antages til realitetsbehandling, og der gives sagsøgeren medhold.

Rådet tilpligtes at betale 1 1 0 09  560 EUR i erstatning for økonomisk skade og 1 00  000 EUR for ikke-økonomisk skade.

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført et enkelt anbringende vedrørende en af Rådet begået grov og kvalificeret tilsidesættelse, der går så vidt som magtfordrejning.

Sagsøgeren har gjort gældende, at Rådet ikke havde det mindste bevis mod sagsøgeren med henblik på at understøtte begrundelsen for opførelsen af sagsøgerens navn på listen over de personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger over for Iran, og at Rådet havde anvendt de omtvistede foranstaltninger med det formål at ramme Irans industrielle kapacitet og økonomiske udvikling.