12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/25


Иск, предявен на 25 юли 2015 г. — Fulmen/Съвет

(Дело T-405/15)

(2015/C 337/25)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Fulmen (Техеран, Иран) (представители: A. Bahrami и N. Korogiannakis, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на ищеца

Ищецът иска от Общия съд:

да приеме, че искът е допустим и основателен,

да осъди Съвета да заплати сумата 1 1 0 09  560 EUR за имуществени вреди и сумата 1 00  000 EUR за неимуществени вреди и

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът излага едно основание, изведено от допуснато от Съвета особено тежко и сериозно нарушение, което би могло да се квалифицира дори като злоупотреба с власт.

Ищецът твърди, че Съветът не разполагал с никакво доказателство срещу него, което да обоснове мотивите за включване на името му в списъка на лицата и образуванията, по отношение на които се прилагат ограничителните мерки срещу Иран, и че той използвал спорните мерки, за да навреди на индустриалните възможности и на икономическото развитие на Иран.