12.10.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 337/17


Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Lulju 2015 – Ja zum Nürburgring vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-373/15)

(2015/C 337/20)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Ja zum Nürburgring e.V. (Nürburg, il-Ġermanja) (rappreżentanti: D. Frey, M. Rudolph u S. Eggerath, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla parzjalment id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2014) 3634 finali, tal-1 ta’ Ottubru 2014, dwar l-Għajnuna mill-Istat SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) mogħtija mill-Ġermanja lil Nürburgring,

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż tal-proċedura.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka disa’ motivi.

1.

L-ewwel motiv ibbażat fuq konstatazzjonijiet inkorretti tal-fatti rilevanti tal-każ

Ir-rikorrenti ssostni li l-Kummissjoni kisret l-Artikolu 108 TFUE moqri flimkien mal-Artikolu 107 TFUE u l-Artikolu 17 TUE sa fejn naqset milli twettaq l-obbligu tagħha fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat li żżomm sistemi ta’ għajnuna mill-Istat taħt kontroll u, fid-deċiżjoni tagħha, irrappreżentat b’mod inkorrett aspetti essenzjali tal-fatti tal-każ.

2.

It-tieni motiv ibbażat fuq żball manifest fl-evalwazzjoni tal-allegata konferma tal-finanzjament

Ir-rikorrenti ssostni f’dan ir-rigward li l-Kummissjoni wettqet żball manifest ta’ evalwazzjoni meta qieset li l-bejjiegħ tal-assi mibjugħa permezz tal-proċedura ta’ sejħa għal offerti pprovda konferma tal-finanzjament ta’ wieħed mis-soċji finanjarji.

3.

It-tielet motiv ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 107 TFUE u tal-Artikolu 108 TFUE, tal-Artikolu 4(4) u tal-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 659/1999 (1) u fuq żball manifest ta’ evalwazzjoni

Fil-kuntest tat-tielet motiv, ir-rikorrenti ssostni, inter alia, li l-bejgħ tal-assi ta espressjoni konkreta lir-restrizzjoni tal-kompetizzjoni fis-suq ikkawżata mill-għajnuna mill-Istat illegali. Barra minn hekk, l-obbligu li ssir restituzzjoni kellu jkun estiż għall-bejjiegħ tal-assi mibjugħa permezz ta’ proċedura ta’ sejħa għal offerti abbażi ta’ kontinwità ekonomika. Ir-rikorrenti żżid li l-bejgħ kien jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat ġdida favur il-bejjiegħ.

4.

Ir-raba’ motiv ibbażat fuq allegat ksur tal-Artikolu 107 TFUE u tal-Artikolu 108 TFUE u fuq żbalji manifesti ta’ evalwazzjoni

F’dan ir-rigward, ir-rikorrenti ssostni, essenzjalment, li l-proċess ta’ bejgħ ma twettaqx bi proċedura ta’ sejħa għal offerti li hija trasparenti u mhux diskriminatorja u li għaldaqstant l-assi inkwistjoni ma nbiegħux bil-prezz tas-suq.

5.

Il-ħames motiv ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 108(2) TFUE u tal-Artikolu 4(4) tar-Regolament Nru 659/1999 minħabba ċertifikazzjoni negattiva fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat

Fir-rigward ta’ dan il-motiv, ir-rikorrenti ssostni li l-Kummissjoni kisret l-Artikolu 108(2) TFUE u l-Artikolu 4(4) tar-Regolament Nru 659/1999 sa fejn ma kklassifikatx l-assi mibjugħa fil-proċedura ta’ sejħa għal offerti bħala għajnuna mill-Istat ġdida u sa fejn ma bdietx proċedura ta’ investigazzjoni formali. Ir-rikorrenti żżid li l-Kummissjoni ma setgħetx ma jkollhiex dubji dwar il-kompatibbiltà ta’ dik l-għajnuna mill-Istat mas-suq komuni.

6.

Is-sitt motiv ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni

Ir-rikorrenti ssostni li l-Kummissjoni ma wettqitx l-obbligu tagħha li tagħti motivazzjoni skont l-Artikolu 296(2) TFUE u l-Artikolu 41(2)(c) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea sa fejn ma mmotivatx jew ma mmotivatx b’mod xieraq il-kunsiderazzjonijiet prinċipali li fuqhom hija bbażata d-deċiżjoni kkontestata.

7.

Is-seba’ motiv ibbażat fuq ksur tad-drittijiet proċedurali tar-rikorrenti

Fir-rigward ta’ dan il-motiv, ir-rikorrenti ssostni li l-Kummissjoni kisret id-drittijiet proċedurali tagħha billi ma ħaditx inkunsiderazzjoni s-sottomissjonijiet tagħha.

8.

It-tmien motiv ibbażat fuq il-fatt li d-deċiżjoni li l-bejgħ tal-assi ma kienx jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat ġdida kisret id-drittijiet proċedurali tar-rikorrenti

Fir-rigward ta’ dan il-motiv, ir-rikorrenti ssostni li l-Kummissjoni kisret id-drittijiet proċedurali tagħha u, b’mod partikolari, forom proċedurali sostanzjali sa fejn, minkejja l-ilment formali tar-rikorrenti, hija ddeċidiet li l-bejgħ tal-assi wara l-proċedura ta’ sejħa għal offerti lill-bejjiegħ ma kellux jiġi kklassifikat bħala għajnuna mill-Istat. Bid-deċiżjoni tagħha, il-Kummissjoni ċaħdet b’mod impliċitu li tibda proċedura ta’ investigazzjoni formali. Hija ssostni li billi ma bdietx l-imsemmija proċedura, bi ksur tal-liġi, il-Kummissjoni kisret id-dritt tar-rikorrenti li tesprimi l-pożizzjoni tagħha.

9.

Id-disa’ motiv ibbażat fuq ksur tad-dritt għal amministrazzjoni tajba

Fl-aħħar nett, ir-rikorrenti ssostni li l-Kummissjoni la investigat l-aspetti rilevanti kollha b’mod indipendenti u lanqas ma ħadet inkunsiderazzjoni l-aspetti tal-każ pprovduti mir-rikorrenti b’mod xieraq.


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999, tat-22 ta’ Marzu 1999, li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 93 tat-Trattat tal-KE (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 8, Vol. 1, p. 339).