12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/17


Prasība, kas celta 2015. gada 10. jūlijā – Ja zum Nürburgring/Komisija

(Lieta T-373/15)

(2015/C 337/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ja zum Nürburgring e.V. (Nirberga, Vācija) (pārstāvji – D. Frey, M. Rudolph un S. Eggerath, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

daļēji atcelt Komisijas 2014. gada 1. oktobra Lēmumu C(2014) 3634 par valsts atbalstu Vācijai SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) Nürburgring vajadzībām;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza deviņus pamatus.

1.

Pirmais pamats: kļūdains atbilstošo faktu konstatējums

Prasītājs norāda, ka Komisija esot pārkāpusi LESD 108. pantu saistībā ar 107. pantu, kā arī LES 17. pantu, jo tā neesot izpildījusi savu pārbaudes pienākumu saskaņā ar tiesībām par atbalstu un lēmumam nozīmīgos punktus esot pamatojusi ar kļūdainiem faktiem.

2.

Otrais pamats: acīmredzama kļūda, novērtējot apgalvoto finanšu apstiprinājumu

Šajā ziņā tiek norādīts, ka Komisija esot pieļāvusi acīmredzamu kļūdu novērtējumā, uzskatot, ka konkursa procedūrā atsavinātā īpašuma ieguvējs ir iesniedzis finanšu partnera finanšu apstiprinājumu.

3.

Trešais pamats: LESD 107. un 108. panta pārkāpums, Regulas (EK) Nr. 659/1999 (1) 4. panta 4. punkta un 14. panta pārkāpums, kā arī acīmredzama kļūda vērtējumā

Trešā pamata ietvaros prasītājs tostarp norāda, ka nelikumīgā atbalsta radītie, tirgu pārsniedzošie konkurences ierobežojumi esot nostiprinājušies atsavināšanas dēļ. Tālāk atbalsta atgūšanas pienākums, pamatojoties uz saimniecisku turpinātību, esot bijis jāattiecina arī uz konkursa procedūrā atsavinātā īpašuma ieguvēju. Prasītājs papildina, ka atsavināšana ir uzskatāma par jaunu valsts atbalstu ieguvējam.

4.

Ceturtais pamats: LESD 107. un 108. panta pārkāpums, kā arī acīmredzama kļūda novērtējumā

Šajā ziņā prasītājs būtībā norāda, ka atsavināšanas procedūra nav notikusi pārskatāmā un diskrimināciju izslēdzošā konkursa procedūrā un ka tādēļ attiecīgie īpašumi nav tikuši atsavināti par tirgus cenu.

5.

Piektais pamats: LESD 108. panta 2. punkta un Regulas Nr. 659/1999 4. panta 4. punkta pārkāpums negatīva apstiprinājuma atbalsta jomā dēļ

Šī pamata ietvaros prasītājs norāda, ka Komisija esot pārkāpusi LESD 108. panta 2. punktu un Regula Nr. 659/1999 4. panta 4. punktu, jo tā atsavināšanu konkursa procedūras ietvaros neesot kvalificējusi kā valsts atbalstu un neesot uzsākusi formālās izmeklēšanas procedūru. Viņš papildina, ka Komisijai esot vajadzējis rasties šaubām par šī atbalsta saderīgumu ar kopējo tirgu.

6.

Sestais pamats: pienākuma norādīt pamatojumu neievērošana

Prasītāja skatījumā Komisija neesot izpildījusi savu LESD 296. panta 2. punktā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta 2. punkta c) apakšpunktā noteikto pienākumu norādīt pamatojumu, jo nav pamatojusi būtiskus apsvērumus, uz kuriem ir balstīts apstrīdētais lēmums, vai to ir darījusi tikai daļēji.

7.

Septītais pamats: prasītāja procesuālo tiesību pārkāpums, nepienācīgi vērtējot viņa viedokli

Prasītājs šī pamata ietvaros apgalvo, ka Komisija esot pārkāpusi viņa procesuālās tiesības, jo tā neesot vērtējusi prasītāja apgalvojumus.

8.

Astotais pamats: prasītāja procesuālo tiesību pārkāpums ar lēmumu par to, ka atsavināšana nav jauns atbalsts

Šajā ziņā tiek minēts, ka Komisija esot pārkāpusi prasītāja procesuālās tiesības vai attiecīgi būtiskas formas prasības, jo tā, neņemot vērā prasītāja formālo sūdzību, esot izlēmusi, ka saskaņā ar konkursa procedūru atsavināto īpašumu atsavināšana pircējam neesot uzskatāma par valsts atbalstu. Ar šo lēmumu tā esot netieši noraidījusi formālas izmeklēšanas procedūras uzsākšanu. Tā kā Komisija nepamatoti neesot uzsākusi formālas izmeklēšanas procedūru, tā esot pārkāpusi prasītāja tiesības paust savu viedokli.

9.

Devītais pamats: tiesību uz labu pārvaldību pārkāpums

Visbeidzot tiek pārmests, ka Komisija neesot nedz pati izskatījusi visus nozīmīgos aspektus, nedz arī atbilstoši ņēmusi vērā tos, ko minējis prasītājs.


(1)  Padomes 1999. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus [LESD] līguma [108]. panta piemērošanai (OV L 83, 1. lpp.)