12.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/17


Sag anlagt den 10. juli 2015 — Ja zum Nürburgring mod Kommissionen

(Sag T-373/15)

(2015/C 337/20)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Ja zum Nürburgring e.V. (Nürburg, Tyskland) (ved advokaterne D. Frey, M. Rudolph og S. Eggerath)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Europa-Kommissionens afgørelse C(2014) 3634 final af 1. oktober 2014 vedrørende Tysklands statsstøtte SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) til fordel for Nürburgring annulleres delvist.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført ni anbringender.

1.

Første anbringende om, at der foreligger en urigtig fastlæggelse af de faktiske omstændigheder

Sagsøgeren har gjort gældende, at Kommissionen har tilsidesat artikel 108 TEUF, sammenholdt med artikel 107 TEUF og artikel 17 TEU, idet den ikke har opfyldt sin kontrolpligt i henhold til statsstøttereglerne, og på punkter, der er relevante for afgørelsen, har lagt urigtige faktiske omstændigheder til grund for afgørelsen.

2.

Andet anbringende om, at der er begået en åbenbar fejl ved bedømmelsen af den angivelige finansieringsbekræftelse

Sagsøgeren har herved gjort gældende, at Kommissionen har anlagt et åbenbart urigtigt skøn, idet den er af den opfattelse, at erhververen af de formuegenstande, der er solgt efter udbudsproceduren, har fremlagt en finansieringsbekræftelse fra en finansieringspartner.

3.

Tredje anbringende om, at der foreligger en tilsidesættelse af artikel 107 TEUF, artikel 108 TEUF, artikel 4, stk. 4, og artikel 14 i forordning (EF) nr. 659/1999 (1) og et urigtigt skøn

Sagsøgeren har i forbindelse med det tredje anbringende bl.a. gjort gældende, at de konkurrencebegrænsninger på tværs af markederne, der er forårsaget af den retsstridige støtte, er blevet styrket ved salget. Endvidere burde tilbagebetalingsforpligtelsen på grund af den økonomiske kontinuitet også have omfattet erhververen af de formuegenstande, der blev solgt efter udbudsproceduren. Sagsøgeren har tilføjet, at salget udgør ny statsstøtte til fordel for erhververen.

4.

Fjerde anbringende om, at der foreligger en tilsidesættelse af artikel 107 TEUF og artikel 108 TEUF og et åbenbart urigtigt skøn

Sagsøgeren har herved i det væsentlige anført, at salgsproceduren ikke er blevet gennemført ved en gennemsigtig og ikke-diskriminerende udbudsprocedure, og at de omhandlede formuegenstande derfor ikke blev solgt til markedsprisen.

5.

Femte anbringende om, at der foreligger en tilsidesættelse af artikel 108, stk. 2, TEUF og artikel 4, stk. 4, i forordning nr. 659/1999 gennem en negativattest i henhold til statsstøttereglerne

Sagsøgeren har i forbindelse med dette anbringende gjort gældende, at Kommissionen har tilsidesat artikel 108, stk. 2, TEUF og artikel 4, stk. 4, i forordning nr. 659/1999, idet den ikke har kvalificeret salget ved udbudsproceduren som ny statsstøtte, og idet den ikke har indledt den formelle undersøgelsesprocedure. Sagsøgeren har tilføjet, at Kommissionen burde have haft betænkeligheder med hensyn til, om denne støtte er forenelig med fællesmarkedet.

6.

Sjette anbringende om, at der foreligger en tilsidesættelse af begrundelsespligten

Det er sagsøgerens opfattelse, at Kommissionen har tilsidesat sin begrundelsespligt, der er forankret i artikel 296, stk. 2, TEUF og artikel 41, stk. 2, litra c), i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, idet væsentlige overvejelser, som den anfægtede afgørelse beror på, ikke er begrundet eller ikke er tilstrækkeligt begrundet.

7.

Syvende anbringende om, at der foreligger en tilsidesættelse af sagsøgernes processuelle rettigheder, idet der ikke er foretaget en vurdering af sagsøgerens bemærkninger

Sagsøgeren har i forbindelse med dette anbringende gjort gældende, at Kommissionen har tilsidesat sagsøgerens processuelle rettigheder, idet den ikke har foretaget en vurdering af sagsøgerens anbringender.

8.

Ottende anbringende om, at der foreligger en tilsidesættelse af sagsøgernes processuelle rettigheder, idet det er fastslået, at salget ikke udgør ny statsstøtte

Sagsøgeren har herved anført, at Kommissionen har tilsidesat sagsøgernes processuelle rettigheder eller væsentlige formforskrifter, idet den til trods for sagsøgerens formelle klage har fastslået, at salget til erhververen af de formueværdier, der er solgt ved udbudsproceduren, ikke skal kvalificeres som statsstøtte. Kommissionen har med denne afgørelse indirekte afvist at indlede den formelle undersøgelsesprocedure. Idet Kommissionen med urette har undladt at indlede den formelle undersøgelsesprocedure, har den tilsidesat sagsøgerens ret til at fremsætte bemærkninger.

9.

Niende anbringende om, at der foreligger en tilsidesættelse af retten til god forvaltning

Sagsøgeren har endelig anført, at Kommissionen hverken har undersøgt alle relevante synspunkter selv eller taget tilstrækkeligt hensyn til de af sagsøgeren fremsatte synspunkter.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22.3.1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel [108 TEUF] (EFT L 83, s. 1).