12.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 337/17


Žaloba podaná dne 10. července 2015 – Ja zum Nürburgring v. Komise

(Věc T-373/15)

(2015/C 337/20)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Ja zum Nürburgring e. V. (Norimberk, Německo) (zástupci: D. Frey, M. Rudolph a S. Eggerath, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

částečně zrušil usnesení Komise C(2014) 3634 final ze dne 1. října 2014 o státní podpoře poskytnuté Německem SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) ve prospěch Nürburgring,

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně devět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z nesprávného zjištění relevantního skutkového stavu

Žalobkyně uplatňuje, že Komise porušila článek 108 ve spojení s článkem 107 SFEU a článkem 17 SEU, když nesplnila svou povinnost kontroly z hlediska právních předpisů v oblasti státních podpor a své usnesení opírala v ohledech, které byly relevantní pro rozhodnutí, o nesprávný skutkový stav.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení údajného potvrzení o financování

Na tomto místě žalobkyně tvrdí, že se Komise dopouští zjevně nesprávného posouzení, když se domnívá, že nabyvatel majetku prodaného podle nabídkového řízení předložil potvrzení o financování od finančního partnera.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení článku 107 SFEU a článku 108 SFEU, čl. 4 odst. 4 a článku 14 nařízení (ES) č. 659/1999 (1), jakož i ze zjevně nesprávného posouzení

V rámci třetího žalobního důvodu žalobkyně mimo jiné tvrdí, že prodejem majetku byly upevněny přeshraniční omezení hospodářské soutěže způsobené protiprávní státní podporou. Kromě toho povinnost vrácení měla být rozšířena na základě hospodářské kontinuity na nabyvatele majetku, který byl prodán podle nabídkového řízení. Doplňuje, že prodej představuje novou státní podporu ve prospěch nabyvatele.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení článku 107 SFEU a článku 108 SFEU, jakož i ze zjevně nesprávného posouzení

Žalobkyně na tomto místě v podstatě uvádí, že postup prodeje nebyl neuskutečněn v rámci transparentního a nediskriminačního nabídkového řízení, a proto nebyl dotčený majetek prodán za tržní cenu.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z porušení čl. 108 odst. 2 SFEU a čl. 4 odst. 4 nařízení č. 659/1999 negativním atestem provedeným podle právních předpisů v oblasti státních podpor

Žalobkyně v rámci tohoto žalobního důvodu tvrdí, že Komise porušila čl. 108 odst. 2 SFEU a čl. 4 odst. 4 nařízení č. 659/1999, když neklasifikovala majetek prodaný v rámci nabídkového řízení jako novou státní podporu a nezahájila formální vyšetřovací řízení. Žalobkyně doplňuje, že Komise měla mít pochybnosti o slučitelnosti této podpory se společným trhem.

6.

Šestý žalobní důvod vycházející z porušení povinnosti uvést odůvodnění

Podle názoru žalobkyně Komise porušila svou povinnost uvést odůvodnění zakotvenou v čl. 296 odst. 2 SFEU a čl. 41 odst. 2 písm. c) Listiny základních práv Evropské unie, když neodůvodnila vůbec nebo jen nedostatečně podstatné úvahy, o které se opírá napadené rozhodnutí.

7.

Sedmý žalobní důvod vycházející z porušení procesních práv žalobkyně v důsledku chybějícího posouzení jejího stanoviska

Žalobkyně v rámci tohoto žalobního důvodu tvrdí, že Komise porušila její procesní práva, když neposoudila její tvrzení.

8.

Osmý žalobní důvod vycházející z porušení procesních práv žalobkyně rozhodnutím, že prodej nepředstavuje novou státní podporu

Na tomto místě žalobkyně uvádí, že Komise porušila její procesní práva resp. podstatné formální náležitosti, když navzdory formální stížnosti žalobkyně rozhodla, že prodej majetku v nabídkovém řízení nabyvateli nemá být kvalifikováno jako státní podpora. Tímto rozhodnutím implicitně odmítla zahájit formální vyšetřovací řízení. Žalobkyně se domnívá, že Komise porušila její právo na podání stanoviska, když neprávem nezahájila formální vyšetřovací řízení

9.

Devátý žalobní důvod vycházející z porušení práva na řádnou správu

Nakonec žalobkyně namítá, že Komise ani sama nepřezkoumala všechna relevantní hlediska a ani přiměřeně nezohlednila hlediska, která přednesla žalobkyně.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku [108 SFEU] (Úř. věst. L 83, s. 1; Zvl. vyd. 08/01, s. 339).