12.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/17


Жалба, подадена на 10 юли 2015 г. — Ja zum Nürburgring/Комисия

(Дело T-373/15)

(2015/C 337/20)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Ja zum Nürburgring e.V. (Нюрбург, Германия) (представители: D. Frey, M. Rudolph и S. Eggerath, Rechtsanwälte)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени частично Решение C(2014) 3634 окончателен на Комисията от 1 октомври 2014 г. относно държавна помощ SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN), предоставена от Германия на Нюрбургринг,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага девет основания.

1.

Първо основание: неправилно установяване на релевантните факти

Жалбоподателят твърди, че Комисията е нарушила член 108 във връзка с член 107 ДФЕС, както и член 17 ДЕС, тъй като не е изпълнила задължението си в областта на държавните помощи за контрол и е основала съществени аспекти от решението си на неправилно установени факти.

2.

Второ основание: явна грешка при преценката на твърдяното потвърждаване на финансирането

В това отношение се твърди, че Комисията е допуснала явна грешка в преценката, доколкото приела, че купувачът на имуществото, продадено чрез тръжната процедура, е представил финансово потвърждение на финансов партньор.

3.

Трето основание: нарушение на членове 107 и 108 ДФЕС, на член 4, параграф 4 и член 14 от Регламент (ЕО) № 659/1999 (1), както и явни грешки в преценката

В рамките на третото основание жалбоподателят наред с останалото твърди, че продажбата е затвърдила ограниченията на конкуренцията, които надхвърлят отделния пазар и са причинени от незаконните помощи. Също така посочва, че поради икономическия континуитет задължението за възстановяване трябвало да включи в обхвата си и купувача на продаденото чрез тръжната процедура имущество. Жалбоподателят допълва, че продажбата представлява нова държавна помощ в полза на купувача.

4.

Четвърто основание: нарушение на членове 107 и 108 ДФЕС, както и явни грешки в преценката

В това отношение жалбоподателят по същество изтъква, че процедурата по продажба не е извършена в рамките на прозрачна и недискриминационна тръжна процедура и че следователно съответните вещи от имуществото не са продадени на пазарна цена.

5.

Пето основание: нарушение на член 108, параграф 2 ДФЕС и на член 4, параграф 4 от Регламент № 659/1999 с отрицателно решение в областта на държавните помощи

В рамките на това основание жалбоподателят твърди, че Комисията е нарушила член 108, параграф 2 ДФЕС и член 4, параграф 4 от Регламент № 659/1999, тъй като не е квалифицирала продажбата в рамките на тръжната процедура като нова помощ и не е започнала официалната процедура по разследване. Той допълва, че Комисията е трябвало да се запита за съвместимостта на тази помощ с общия пазар.

6.

Шесто основание: неизпълнение на задължението за мотивиране

Според жалбоподателя Комисията не е изпълнила залегналото си в член 296, параграф 2 ДФЕС и член 41, параграф 2, буква в) от Хартата на основните права на Европейския съюз задължение за мотивиране, доколкото или изобщо не обосновала, или не обосновала в достатъчна степен важни съображения, на които почива обжалваното решение.

7.

Седмо основание: нарушение на процесуалните права на жалбоподателя поради неразглеждане на становището му

В рамките на това основание жалбоподателят твърди, че Комисията е нарушила процесуалните му права, тъй като не разгледала неговото твърдение.

8.

Осмо основание: нарушение на процесуалните права на жалбоподателя с решението, че продажбата не представлява нова държавна помощ

В това отношение се твърди, че Комисията е нарушила процесуалните права на жалбоподателя, респ. съществени процесуални правила, тъй като въпреки официалното оплакване на жалбоподателя приела, че продажбата на имуществото, продадено на купувача чрез тръжната процедура, не следва да се квалифицира като държавна помощ. Жалбоподателят твърди, че с това решение Комисията имплицитно отказала да започне официалната процедура по разследване. Доколкото неправилно не започнала официалната процедура по разследване, тя нарушила правото на жалбоподателя да изложи становище.

9.

Девето основание: нарушение на правото на добра администрация

На последно място, жалбоподателят се оплаква, че Комисията нито е разгледала всички релевантни аспекти, нито е разгледала надлежно всички аспекти, посочени от жалбоподателя.


(1)  Регламент (EО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 година за установяване на подробни правила за прилагането на член [108 ДФЕС] (ОВ L 83, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 41).