21.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 311/50


Žaloba podaná 26. júna 2015 – NeXovation/Komisia

(Vec T-353/15)

(2015/C 311/55)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: NeXovation, Inc. (Hendersonville, Spojené štáty) (v zastúpení: A. von Bergwelt, F. Henkel a M. Nordmann, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

čiastočne zrušil rozhodnutie Európskej komisie C(2014) 3634 final z 1. októbra 2014 (v znení korigenda k rozhodnutiu z 13. apríla 2015) o štátnej pomoci SA.31550, ktorú poskytlo Nemecko spoločnosti Nürburgring, v rozsahu, v akom:

predaj majetku spoločností Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH a Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH nepredstavuje štátnu pomoc, ako je stanovené v prvej zarážke odôvodnenia 285 napadnutého rozhodnutia,

predaj majetku spoločností Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH a Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH nevedie k hospodárskej kontinuite medzi spoločnosťami Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH a Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH a spoločnosťou Capricorn NÜRBURGRING Besitzgesellschaft GmbH, novou majiteľkou dotknutého majetku, alebo jej dcérskymi spoločnosťami, ako je stanovené v prvej vete druhej zarážky odôvodnenia 295 napadnutého rozhodnutia,

akékoľvek nevrátenie nezlučiteľnej štátnej pomoci sa nedotkne spoločnosti Capricorn NÜRBURGRING Besitzgesellschaft GmbH, ktorá predávaný majetok kúpila na základe verejnej súťaže, alebo jej dcérskych spoločností, ako je stanovené v článku 3 ods. 2 výroku napadnutého rozhodnutia, a to na základe druhej vety druhej zarážky odôvodnenia 285 napadnutého rozhodnutia,

uložil Komisii povinnosť znášať vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania vynaložené žalobkyňou.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa spochybňuje rozhodnutie Komisie z 1. októbra 2014 (spolu s korigendom z 13. apríla 2015) v rozsahu, v akom sa v ňom konštatuje, že predaj majetku komplexu Nürburgring nepredstavuje štátnu pomoc, že predaj majetku nevedie k finančnej/hospodárskej kontinuite medzi predajcami a kupujúcim a že prípadné vrátenie nezlučiteľnej štátnej pomoci sa nedotkne kupujúceho.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tieto žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tom, že Komisia nesprávne uplatnila článok 107 ods. 1 ZFEÚ, keďže nepochopila význam otvorenej, transparentnej a nediskriminačnej verejnej súťaže s predajom tomu, kto ponúkne najvyššiu cenu, a náležite nevyšetrila účasť štátu na predaji.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že Komisia nesprávne uplatnila článok 107 ods. 1 ZFEÚ, keďže prijala záver, že dočasná nájomná zmluva na majetok okruhu nepredstavuje štátnu pomoc a že predajcovia sa nedopustili nezákonného ovplyvňovania predaja majetku ruskému investorovi.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tom, že Komisia nesprávne uplatnila zásadu finančnej/hospodárskej kontinuity.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tom, že Komisia nezačala formálne vyšetrovanie.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na tom, že Komisia porušila práva žalobkyne podľa článku 20 ods. 2 nariadenia č. 659/1999.

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený na tom, že Komisia porušila zásady nestranného a náležitého vyšetrovania.

7.

Siedmy žalobný dôvod je založený na tom, že Komisia nesprávne uplatnila článok 296 ods. 2 ZFEÚ.