21.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 311/50


26. juunil 2015 esitatud hagi – NeXovation versus komisjon

(Kohtuasi T-353/15)

(2015/C 311/55)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: NeXovation, Inc. (Hendersonville, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: advokaadid A. von Bergwelt, F. Henkel ja M. Nordmann)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada osaliselt komisjoni 1. oktoobri 2014. aasta otsus C(2014) 3634 final (13. aprilli 2015. aasta parandusotsuse kujul), mis käsitleb riigiabi SA.31550, mida Saksamaa andis Nürburgringile, osas, milles:

sellega on otsustatud, et Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH ja Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH varade müük ei kujuta endast riigiabi, nagu vaidlustatud otsuse põhjenduse 285 esimeses taandes märgitud;

sellega on otsustatud, et Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH ja Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH varade müük ei too kaasa majanduslikku järjepidevust Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH ja Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH ning varade uue omaniku Capricorn NÜRBURGRING Besitzgesellschaft GmbH või tema tütarettevõtjate vahel, nagu vaidlustatud otsuse põhjenduse 285 teise taande esimeses lauses märgitud;

sellega on otsustatud, et siseturuga kokkusobimatu riigiabi võimalik tagasinõudmine ei puuduta Capricorn NÜRBURGRING Besitzgesellschaft GmbH-d, kes ostis varad hankemenetluses, ega tema tütarettevõtjaid, nagu vaidlustatud otsuse resolutsiooni artikli 3 lõikes 2 vastavalt põhjenduse 285 teise taande teisele lausele märgitud;

jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja hageja kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Hageja vaidlustab komisjoni 1. oktoobri 2014. aasta otsuse (parandatud 13. aprillil 2015), milles on otsustatud, et Nürburgringi kompleksi varade müük ei kujuta endast riigiabi ja varade müük ei too kaasa finantsilist/majanduslikku järjepidevust varade müüjate ja ostja vahel ning siseturuga kokkusobimatu riigiabi võimalik tagasinõudmine ei puuduta varade ostjat.

Hagi põhjenduseks esitab hageja seitse väidet.

1.

Esimene väide, et komisjon on ELTL artikli 107 lõiget 1 valesti kohaldanud, sest komisjon ei ole mõistnud, mida tähendab avatud, läbipaistev ja mittediskrimineeriv hankemenetlus, kus müük toimub kõrgeima pakkumise tegijale, ning ta ei ole asjakohaselt uurinud riigi osalemist müügiprotsessis.

2.

Teine väide, et komisjon on ELTL artikli 107 lõiget 1 valesti kohaldanud, kui ta jõudis järeldusele, et Nürburgringi varade ajutine rendileping ei ole riigiabi ja müüjad ei ole ebaseaduslikult mõjutanud varade edasimüümist Vene investorile.

3.

Kolmas väide, et komisjon on finantsilise/majandusliku järjepidevuse põhimõtet valesti kohaldanud.

4.

Neljas väide, et komisjon on jätnud algatamata ametliku uurimismenetluse.

5.

Viies väide, et komisjon on rikkunud hageja õigusi, mis tulenevad määruse nr 659/1999 artikli 20 lõikest 2.

6.

Kuues väide, et komisjon on rikkunud erapooletu ja hoolsa uurimise põhimõtet.

7.

Seitsmes väide, et komisjon on ELTL artikli 296 lõiget 2 valesti kohaldanud.