20.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 236/48


2015 m. gegužės 26 d. pareikštas ieškinys byloje Close ir Cegelec/Parlamentas

(Byla T-259/15)

(2015/C 236/63)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: SA Close (Harzé-Aywaille, Belgija) ir Cegelec (Briuselis, Belgija), atstovaujamos advokatų J.-M. Rikkers ir J.-L. Teheux

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti nežinomą dieną priimtą Europos Parlamento sprendimą dėl viešųjų darbų pirkimo sutarties, susijusios su konkurso INLO-D-UPIL-T-14-A04 dėl „Liuksemburge esančio Konrad Adenauer pastato išplėtimo ir atnaujinimo projekto“ 73 dalimi (centrinė energija), sudarymo su Laikinąja asociacija ENERGIE-KAD (kurią sudaro bendrovės MERSCH ir SCHMITZ PRODUCTION SARL ir ENERGOLUX S.A.) ir atitinkamai dėl ieškovių pasiūlymo nepasirinkimo.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su pareigos motyvuoti ir skaidrumo principo pažeidimu, nes svarstant ieškovių pasiūlymo atmetimo priežastis ir sprendimo sudaryti sutartį su Laikinąja asociacija ENERGIE-KAD ištraukas, neįmanoma patikrinti, ar šie konkurso dalyviai laikėsi viešųjų pirkimų dokumentuose nurodytų kokybinio vertinimo kriterijų.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su akivaizdžia vertinimo klaida bei lygybės ir nediskriminavimo principų pažeidimu.

Ieškovės tvirtina, kad nusprendęs sudaryti šią sutartį su Laikinąja asociacija ENERGIE-KAD, Europos Parlamentas padarė akivaizdžią vertinimo klaidą ir kad atrankos kriterijai nebuvo taikomi atsižvelgiant į specifikacijas ir laikantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 102 straipsnyje nustatytų skaidrumo, proporcingumo, vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų (1).


(1)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, p. 1).