20.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 236/48


Sag anlagt den 26. maj 2015 — Close og Cegelec mod Parlamentet

(Sag T-259/15)

(2015/C 236/63)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: SA Close (Harzé-Aywaille, Belgien) og Cegelec (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne J.-M. Rikkers og J.-L. Teheux)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgernes påstande

Europa-Parlamentets afgørelse af ukendt dato om tildeling af en offentlig bygge- og anlægskontrakt for »projekt vedrørende udvidelse og modernisering af Konrad Adenauer-Bygningen i Luxembourg«, parti 73 (energienhed), med reference INLO-D-UPIL-T-14-A04, til konsortiet ENERGIE-KAD (bestående af selskaberne MERSCH og SCHMITZ PRODUCTION SARL og ENERGOLUX S.A.) og tilsvarende om ikke at have valgt sagsøgernes tilbud, annulleres.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgerne fremført to anbringender.

1.

Første anbringende om en tilsidesættelse af begrundelsespligten og princippet om gennemsigtighed, for så vidt som det ikke ud fra begrundelserne for afvisningen af sagsøgernes tilbud og uddragene af afgørelsen om at tildele kontrakten til konsortiet ENERGIE-KAD kan kontrolleres, at disse tilbudsgivere opfylder de kvalitative udvælgelseskrav, der er foreskrevet i udbudsdokumenterne.

2.

Andet anbringende om et åbenbart urigtigt skøn og en tilsidesættelse af lighedsprincippet og princippet om ikke-forskelsbehandling.

Sagsøgerne gør gældende, at Parlamentet har foretaget et åbenbart urigtigt skøn ved at tildele den pågældende kontrakt til konsortiet ENERGIE-KAD og at udvælgelseskriterierne ikke er blevet anvendt i overensstemmelse med udbudsbetingelserne og under overholdelse af principperne om gennemsigtighed, proportionalitet, ligebehandling og ikke-forskelsbehandling som krævet i artikel 102 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (1).


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25.10.2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298, s. 1).