11.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 155/30


Tožba, vložena 19. februarja 2015 – Binca Seafoods/Komisija

(Zadeva T-94/15)

(2015/C 155/35)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Binca Seafoods GmbH (München, Nemčija) (zastopnik: H. Schmidt odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlog

Tožeča stranka predlaga, naj se Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1358/2014 z dne 18. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 glede izvora ekološko vzrejenih živali iz ribogojstva, gojitvenih praks v ribogojstvu, krme za ekološko vzrejene živali iz ribogojstva ter proizvodov in snovi, ki so odobreni za uporabo v ekološkem ribogojstvu (UL L 365, str. 97) razglasi za nično.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 16 (zagotavljanje svobode gospodarske pobude), člena 20 (enakost pred zakonom) in člena 21 (prepoved diskriminacije) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah zaradi samovoljnega neenakega obravnavanja

Tožeča stranka trdi, da je Evropska komisija v Izvedbeni uredbi določila prehodne ukrepe in posebna pravila za nekatere vrste ekološkega ribogojstva, vendar samovoljno ni podaljšala prehodnega obdobja iz člena 95(11) Uredbe št. 889/2008 (1), ki se je končalo 1. januarja 2015.

Evropska komisija naj bi vedela, da je riba Pangasius sicer od drstenja dalje gojena v popolnoma ekoloških okoliščinah in da je kljub temu treba odlaganje jajc mater, gojenih v okoliščinah ekološkega ribogojstva, spodbuditi s hormoni. Ker to ni v skladu s splošnimi pravili prihodnjega prava Unije glede ribogojstva in so druge metode spodbujanja odlaganja še v razvoju, bi bilo treba podaljšati prehodno obdobje.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev pooblastila, podeljenega Svetu, za izvajanje

Tožeča stranka navaja, da je Komisija kršila pooblastilo, ki ji ga je podelil Svet, za razvoj okvira pravil v pravu Unije glede ekološkega ribogojstva s tako skrbnostjo, da se z iztekom prehodnih obdobij sledi doseženemu napredku v ekoloških tehnikah proizvodnje, ne da bi bila posledica poteka takih pravil iz leta 2009, da je iz bio trga izključeno ribogojstvo, ki je potrjeno kot ekološko na podlagi priznanih pravil.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev pravic do svobodne svetovne trgovine

Evropska komisija naj bi se namensko odločila, da ne bo upoštevala pravil, ki so bila skupno razvita v Codexu Alimentariu. Sicer ni nasprotovala uporabi splošnega pravila iz sistema Codex, da je mogoče neekološko gojene nedorasle organizme vključiti v ekološko ribogojstvo, če jih ni mogoče ekološko gojiti, vendar je podprla to formulacijo skupaj z drugimi člani Codexa Alimentarius. Evropski uniji naj ne bi bilo dovoljeno, da se brez kršitve svojih obveznosti na podlagi Sporazuma STO o tehničnih ovirah v trgovini izvzame iz soglasja.


(1)  Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L 250, str. 1).