11.5.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 155/30


Žaloba podaná 19. februára 2015 – Binca Seafoods/Komisia

(Vec T-94/15)

(2015/C 155/35)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Binca Seafoods GmbH (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: H. Schmidt, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd zrušil vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1358/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o pôvod živočíchov z ekologickej akvakultúry, chovné postupy v akvakultúre, krmivo pre živočíchy z ekologickej akvakultúry a produkty a látky povolené na používanie v ekologickej akvakultúre (Ú. v. EÚ L 365, s. 97).

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod: porušenie článku 16 Charty základných práv Európskej únie (sloboda podnikania), ako aj článku 20 (rovnosť pred zákonom) a článku 21 (nediskriminácia) svojvoľným nerovným zaobchádzaním

Žalobkyňa tvrdí, že Európska komisia vo vykonávacom nariadení upravila prechodné opatrenia a osobitné pravidlá pre iné ekologické akvakultúry, pričom však svojvoľne nepredĺžila prechodné obdobie uvedené v článku 95 ods. 11 nariadenia (ES) č. 889/2008 (1), ktoré uplynulo 1. januára 2015.

Európskej komisii je známe, že Pangasius je od okamihu vytrenia chovaný celkom ekologicky, ale že kladenie vajíčok samíc chovaných v ekologických akvakultúrach sa musí vyvolať podaním hormónov. Keďže tento postup nespĺňa všeobecné pravidlá akvakultúry, ktoré právo Únie stanovuje do budúcnosti, ale iné metódy vyvolania trenia sa nachádzajú ešte v štádiu vývoja, je nutné predĺžiť prechodné obdobie.

2.

Druhý žalobný dôvod: porušenie vykonávacieho splnomocnenia Rady

Žalobkyňa tvrdí, že Komisia porušila splnomocnenie Rady na obozretné stanovenie regulačného rámca práva Únie pre ekologické akvakultúry tak, aby boli pokroky dosiahnuté v ekologickej produkčnej technike nasledované ukončením prechodných opatrení bez toho, aby ukončením takýchto pravidiel boli z trhu s bioproduktmi vytlačené akvakultúry, ktoré existujú od roku 2009 a ktoré získali podľa uznaných pravidiel ekologické usvedčenie.

3.

Tretí žalobný dôvod: porušenie práva slobodného svetového obchodu

Európska komisia sa vedome rozhodla nedodržiavať spoločne vytvorené pravidlá uvedené v Codex Alimentarius, hoci v systéme tohto kódexu nebránila použitiu obecného pravidla, že mláďatá pochádzajúce z neekologického rozmnožovania môžu byť zaradené do ekologickej akvakultúry, ak už nemôžu byť v ekologickej akvakultúre rozmnožované, pričom na formulácii uvedeného pravidla sa podieľala spoločne s ostatnými členmi Codex Alimentarius. Európska únia nemôže odstúpiť od tohto konsenzu bez toho, aby porušila svoje povinnosti vyplývajúce z dohody WTO o technických prekážkach obchodu.


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, s. 1).