11.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 155/30


Tužba podnesena 19. veljače 2015. – Binca Seafoods protiv Komisije

(Predmet T-94/15)

(2015/C 155/35)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Binca Seafoods GmbH (München, Njemačka) (zastupnik: H. Schmidt, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da poništi Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 1358/2014 od 18. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu podrijetla životinja ekološke akvakulture, uzgojne prakse u akvakulturi, hrane za životinje ekološke akvakulture te proizvoda i tvari odobrenih za upotrebu u ekološkoj akvakulturi (SL L 365, str. 97.).

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe tri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog: povreda članka 16. (jamstvo slobode poduzetništva), članka 20. (načelo jednakosti) i članka 21. (nediskriminacija) Povelje Europske unije o temeljnim pravima zbog arbitrarnog nejednakog postupanja

Tužitelj prigovara da je Europska komisija za druge ekološke akvakulture u Provedbenoj uredbi predvidjela prijelazne mjere i posebne odredbe, ali je arbitrarno propustila produljiti prijelazni rok iz članka 95. stavka 11. Uredbe br. 889/2008 (1) koji istječe 1. siječnja 2015.

Europskoj komisiji je poznato da se Pangasius doduše od trenutka mriješćenja u potpunosti ekološki uzgaja, ali da se polaganje jajašaca od strane majki uzgojenih u ekološkoj akvakulturi mora potaknuti davanjem hormona. Budući da to ne odgovara općim pravilima prava Unije za akvakulturu predviđenog za budućnost, nego se još razvijaju druge metode poticanja mriješćenja, potrebno je produljenje prijelaznog razdoblja.

2.

Drugi tužbeni razlog: povreda provedbene ovlasti koju je dodijelilo Vijeće

Tužitelj ističe da je Komisija povrijedila ovlast koju joj je dodijelilo Vijeće da regulatorni okvir prava Unije za ekološku akvakulturu razvije brižljivo, tako da postignuti napreci u tehnici proizvodnje budu usvojeni istekom prijelaznih odredaba, a ne da se s ekološkog tržišta potisnu akvakulture koje su ekološki certificirane prema priznatim pravilima i postoje od 2009.

3.

Treći tužbeni razlog: povreda pravâ na slobodu svjetske trgovine

Europska komisija svjesno se odlučila protiv poštovanja zajednički razvijenih pravila u Codexu Alimentariusu, iako se u sustavu tog Codexa nije opredijelila protiv primjene općeg pravila da se mlade životinje iz neekološkog razmnožavanja smiju uvoditi u ekološku akvakulturu ako se ne mogu razmnožiti u ekološkom uzgoju, nego je poduprla tu formulaciju zajedno s ostalim članicama Codexa Alimentariusa. Europskoj uniji nije dopušteno osloboditi se tog konsenzusa bez povrede svojih obveza iz Sporazuma WTO-a o tehničkim preprekama u trgovini.


(1)  Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (SL L 250, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 8., str. 173.).