26.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 354/27


Преюдициално запитване от Landgericht Saarbrücken (Германия), постъпило на 28 август 2015 г. — Наказателно производство срещу K. B.

(Дело C-458/15)

(2015/C 354/28)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Saarbrücken

Страна в главното производство

K. B.

Преюдициален въпрос

Невалидно ли е включването от 11 август 2007 г. до 27 ноември 2009 г. на Liberation Tigers of Tamil Eelam („Тигри за освобождение на Тамил Илам“) в списъка по член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 година относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма (1), насочени срещу определени лица и образувания, по-специално въз основа на Решения на Съвета от 28 юни 2007 г. (2007/445/ЕО) (2), от 20 декември 2007 г. (2007/868/EО) (3), от 15 юли 2008 г. (2008/583/EО) (4), от 26 януари 2009 г. (2009/62/ЕО) (5) и Регламент (EО) № 501/2009 от 15 юни 2009 година (6)?


(1)  ОВ L 344, стр. 70; Специално издание на български език, 2007 г., глава 18, том 1, стр. 169.

(2)  ОВ L 169, стр. 58.

(3)  ОВ L 340, стр. 100.

(4)  ОВ L 188, стр. 21.

(5)  ОВ L 23, стр. 25.

(6)  ОВ L 151, стр. 14.